Zebrzydowice 30.12.2022

KDR.2110.2.2022

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
Obrona Cywilna - OSP, Obronność, Zarządzanie Kryzysowe, Kancelaria Materiałów Niejawnych

Jednostka Urząd Gminy Zebrzydowice, ul. Ks. A. Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice, tel. 32/4755100, fax.32/4693266
Oferowane stanowisko Podinspektor/Inspektor*
Obrony Cywilnej - OSP, Obronności, Zarządzania Kryzysowego, Kancelarii Materiałów Niejawnych
Data ogłoszenia naboru 30.12.2022r.
Termin składania ofert 26.01.2023r.
Wymagane wykształcenie Wyższe
Preferowane kierunki administracja, zarządzanie kryzysowe, bezpieczeństwo publiczne, pokrewne związane z bezpieczeństwem państwa i obronnością,
Staż pracy Podinspektor - do 3 lat
Inspektor - pow. 3 lat
Ilość etatów 1 etat,
planowane zatrudnienie od marca 2023r.
Wymagania związane ze stanowiskiem Wymagania niezbędne:
 1. Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
 3. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Nieposzlakowana opinia.
 5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym.
 6. Posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym stanowisku.
 7. Znajomość przepisów prawnych niezbędnych do wykonywania zadań na w/w stanowisku, w tym:
  • ustawy o samorządzie gminnym,
  • Kodeksu postępowania administracyjnego,
  • ustawy o ochotniczych strażach pożarnych,
  • ustawy o ochronie przeciwpożarowej,
  • ustawy o zarządzaniu kryzysowym,
  • ustawy o ochronie informacji niejawnych,
  • ustawy o obronie ojczyzny,
  • ustawy o pracownikach samorządowych,
  • znajomość ustawy Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt.
Wymagania dodatkowe:
 • komunikatywność, obowiązkowość, dyspozycyjność, dokładność, sumienność, odporność na stres, samodzielność;
 • posiadanie prawa jazdy kat.B;
 • biegła umiejętność obsługi komputera (MS Office) oraz urządzeń biurowych;
 • umiejętność obsługi systemów teleinformatycznych, system obiegu dokumentów SOD, programów komputerowych związanych z zakresem zadań na stanowisku;
 • mile widziane doświadczenie w pracy w administracji samorządowej na stanowiskach związanych z obronnością kraju, zarządzaniem kryzysowym, obroną cywilną;
 • mile widziane poświadczenie bezpieczeństwa osobowego do klauzuli „poufne”.
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku Zakres wykonywanych zadań:
 1. OBRONNOŚĆ
  1. Opracowywanie i aktualizowanie dokumentów w ramach planowania i programowania obronnego na terenie Gminy, w tym:
   1. planu operacyjnego funkcjonowania Gminy Zebrzydowice,
   2. dokumentacji stanowiska kierownika (SK) i w stałym i zapasowym miejscu pracy,
  2. Opracowywanie i prowadzenie dokumentacji stałego dyżuru Wójta Gminy Zebrzydowice zapewniającego właściwy obieg informacji w czasie podwyższania stanów gotowości obronnej.
  3. Prowadzenie, opracowywanie i aktualizacja planu przygotowań podmiotów leczniczych na terenie gminy.
  4. Wykonanie zadań związanych z planowaniem i nakładaniem obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych na terenie Gminy oraz opracowywanie:
   1. planu świadczeń osobistych Gminy na bieżący rok,
   2. planu świadczeń osobistych przewidzianych do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny na terenie Gminy,
   3. planu świadczeń rzeczowych Gminy na bieżący rok,
   4. planu świadczeń rzeczowych przewidzianych do realizowania w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny na terenie Gminy,
   5. zbiorczego wykazu świadczeń osobistych i rzeczowych przewidzianych do realizacji na obszarze Gminy,
  5. Opracowywanie i aktualizowanie dokumentacji planu akcji kurierskiej Gminy Zebrzydowice przy współpracy z Wojskowym Centrum Rekrutacji i Policją oraz przygotowanie treningów:
   1. aktualizowanie dokumentów związanych z doręczeniem kart powołania zgodnie z obowiązującymi przepisami,
   2. doręczenie kart powołania osobą podlegającym obowiązkowi służby wojskowej,
   3. współpraca z Wojskowym Centrum Rekrutacji,
  6. Planowanie i organizowanie szkolenia obronnego na terenie Gminy, w tym:
   1. opracowywanie programu szkolenia obronnego Urzędu Gminy Zebrzydowice
   2. opracowanie planu szkolenia obronnego w Urzędzie Gminy na dany rok
   3. opracowywanie dokumentacji, ćwiczeń i treningów obronnych, akcji kurierskiej, szkolenie zespołu kierującego akcja kurierska
  7. Sprawowanie nadzoru i kontroli wykonywania zadań obronnych w Urzędzie i podległych jednostkach organizacyjnych gminy.
 2. OBRONA CYWILNA, ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE:
  1. Prowadzenie spraw związanych z zadaniami Gminy w zakresie obrony cywilnej oraz zarządzania kryzysowego.
  2. Planowanie działalności w zakresie obrony cywilnej wynikającej z zarządzeń i wytycznych resortowych oraz według ustaleń Wójta Gminy.
  3. Opracowywanie planu Zarządzania Kryzysowego oraz obrony cywilnej na podstawie wytycznych oraz według ustaleń Wójta Gminy i ich aktualizacja, w tym:
   1. planu obrony cywilnej Gminy,
   2. gminnego planu zarządzania kryzysowego,
   3. planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych,
   4. planu operacyjnego ochrony przed powodzią,
   5. zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych - kryzysowych,
   6. planu dystrybucji preparatu ze stabilnym jodem.
  4. Uczestniczenie w szkoleniach i ćwiczeniach zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej.
  5. Opracowywanie planu przygotowywania i zabezpieczenia ewakuacji ludności oraz uczestnictwo w prowadzeniu akcji ratunkowych.
  6. Sprawowanie nadzoru nad pomieszczeniami do przechowywania sprzętu ZK, OC, p.powodziowego, dbałość o jego konserwację.
  7. Przeprowadzanie inwentaryzacji sprzętu i materiałów znajdujących się w magazynie obrony cywilnej.
  8. Organizowanie i uczestnictwo w pracach Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego.
  9. Realizowanie zadań wynikających z podwyższania stopni alarmowych.
  10. Aktualizacja bazy ARCUS, Śląskiego Geoportalu Zarządzania Kryzysowego.
  11. Przeprowadzanie aktualizacji przydziałów organizacyjno - mobilizacyjnych do formacji OC, nadanie przydziałów nowym członkom.
  12. Systematyczne sprawdzanie łączności telefonicznej oraz uczestnictwo w treningach systemu alarmowania i łączności.
  13. Realizacja zadań zawartych w aktach prawnych w sprawach zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej.
 3. SPRAWY PRZECIWPOŻAROWE
  1. Realizacja zadań Gminy wynikających z ustawy o ochronie ppoż., ochotniczych strażach pożarnych oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw.
  2. Przygotowanie zestawień oraz obliczanie ekwiwalentów przysługujących członkom OSP.
  3. Prowadzenie ewidencji kierowców posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi i bieżące monitorowanie w zakresie posiadanych uprawnień.
  4. Prowadzenie spraw związanych z badaniami lekarskimi członków OSP, ubezpieczeniem członków OSP i MDP oraz występowanie o wypłatę roszczeń z tytułu posiadanych polis ubezpieczeniowych.
  5. Zbieranie informacji o potrzebach jednostek oraz dokonywanie zakupów niezbędnego sprzętu, środków ochrony osobistej oraz innych materiałów niezbędnych do funkcjonowania jednostek OSP, zgodnie z obowiązującymi w Urzędzie Gminy regulaminami zamówień publicznych. Prowadzenie zestawień sprzętu zakupionego na rzecz OSP.
  6. Rozliczanie kart drogowych i kart sprzętu silnikowego. rozliczanie miesięcznych kart pracy pożarniczych pojazdów samochodowych i sprzętu OSP oraz rozliczanie udziału jednostek OSP w działaniu ratowniczo - górniczym.
  7. Weryfikacja dokumentacji przedstawionej w celu potwierdzenia prawa do świadczenia ratowniczego.
  8. Prowadzenie spraw finansowych w tym: sprawozdań z zaangażowania środków budżetowych, opisywanie faktur pod kątem zgodności z prawem, planem i harmonogramem finansowym, oraz przygotowywanie i rozliczanie dotacji dla OSP.
  9. Współpraca z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej oraz jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych, funkcjonującymi na terenie Gminy.
 4. Przygotowywanie projektów umów, zarządzeń, regulaminów i uchwał niezbędnych do wykonywania zadań na danym stanowisku.
 5. Prowadzenie Kancelarii materiałów niejawnych.
 6. Wykonywanie zadań z zakresu bezpieczeństwa, imprez masowych oraz zgromadzeń.
 7. Wykonywanie innych zadań zleconych przez WG, ZW/SG.
Informacja o warunkach pracy
 • praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu Gminy Zebrzydowice ul. Ks. A. Janusza 6, (w razie konieczności wyjazd poza siedzibę urzędu),
 • praca z monitorem ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,
 • obsługa urządzeń biurowych,
 • równoważny system czasu pracy.
Informacja dodatkowa W miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu niepełnosprawnych wynosił poniżej 6%. W związku z powyższym pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowisku urzędniczym, przysługuje osobie niepełnosprawnej o ile w wyniku naboru znajdzie się w gronie pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe. Zatem kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego powinien dostarczyć kopię dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.
Wymagane dokumenty
 • list motywacyjny własnoręcznie podpisany;
 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie stanowiący załącznik nr 1 do ogłoszenia;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (potwierdzone za zgodność przez kandydata);
 • dokumenty potwierdzające staż pracy (kserokopie świadectw pracy potwierdzone za zgodność przez kandydata);
 • oświadczenie kandydata, że stan zdrowia pozwala mu na wykonywanie pracy na danym stanowisku;
 • oświadczenia o posiadaniu: obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych, oraz o posiadaniu nieposzlakowanej opinii;
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • inne dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje i umiejętności;
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych do realizacji procesu naboru na wolne stanowisko urzędnicze oraz klauzulę informacyjną wg. załącznika nr 2 do ogłoszenia,
 • zaświadczenie lekarskie oraz inne dokumenty będą wymagane od osoby wyłonionej w wyniku naboru przed podjęciem pracy;
 • Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o których jest mowa w art. 13a ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentów potwierdzających jego niepełnosprawność;
 • Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym jest mowa w art. 119 ust 1 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych ( Dz.U. 2022 poz. 536) jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami zaświadczenia stwierdzającego predyspozycje do zajmowanego stanowiska związanego z obronnością kraju w administracji publicznej o którym mowa w art. 119 ust 1b wskazanej ustawy.
Miejsce składania ofert Wymagane dokumenty należy składać za pośrednictwem poczty lub w biurze podawczym znajdującym się w Urzędzie Gminy w Zebrzydowice ul. Ks. A. Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice w godzinach pracy Urzędu. Termin składania ofert do 26.01.2023r. Aplikacje należy składać w zaklejonej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem kandydata oraz nr. telefonu z dopiskiem "Nabór na stanowisko Podinspektora/ Inspektora* ds. Obrony Cywilnej - OSP, Obronności, Zarządzania Kryzysowego, Kancelarii Materiałów Niejawnych"
Uwagi Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Decyduje data przysłania dokumentu.
Oferty złożone w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, lub bez kompletu dokumentów nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie bądź e-mailem o dalszym postępowaniu rekrutacyjnym.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie bip.zebrzydowice.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zebrzydowice.
Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane o dalszym toku postępowania konkursowego (mogą zwrócić się do Urzędu Gminy po odbiór dokumentów aplikacyjnych w terminie do miesiąca od zakończenia naboru). Dokumenty nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone).


 

Zebrzydowice, dnia 30.12.2022r.

  WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
 
Andrzej KONDZIOŁKA

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zebrzydowice: Podinspektor/Inspektor Obrony Cywilnej - OSP, Obronności, Zarządzania Kryzysowego, Kancelarii Materiałów Niejawnych - OC
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:
Data publikacji:
30.12.2022 10:01
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Małgorzata Morawiec
Data na dokumencie:
30.12.2022
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
30.12.2022 10:01

Rejestr zmian dokumentu

Liczba wyświetleń dokumentu: 815