REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
W KATOWICACH

Katowice, z 14 listopada 2022 r.

WOOŚ.420.57.2022.AK.1

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm. – cyt. dalej jako „k.p.a.”) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm. – cyt. dalej jako „ooś”), Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach informuje, że 14 września 2022 r. przez pełnomocnika PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. z siedzibą przy ul. Towarowej 74 w Warszawie, został złożony wniosek dotyczący zajęcia stanowiska przez tut. organ odnośnie do aktualności warunków realizacji przedsięwzięcia pn.:"Przebudowa/budowa linii kolejowej Katowice - Zwardoń oraz Katowice – Zebrzydowice - granica państwa, z wyłączeniem stacji kolejowych: Katowice, Czechowice – Dziedzice, Zwardoń, Zebrzydowice, planowanego do realizacji według wariantu 1", określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach o znaku WOOS.4201.1.2012.AS2.32 z 28 listopada 2016 r., w trybie art. 72 ust. 4 ustawy ooś.

Strony mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania administracyjnego, w tym prawo do przeglądania akt sprawy, sporządzania z nich notatek i odpisów oraz zgłaszania ewentualnych uwag i wniosków.

W związku z powyższym informuję, zgodnie z art. 10 § 1 i 73 § 1 k.p.a., o możliwości zapoznawania się z aktami sprawy oraz o możliwości wypowiadania się w przedmiotowej sprawie osobiście lub na piśmie, kierując korespondencję na adres: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu.

Z aktami sprawy strony mogą zapoznać się po uprzednim umówieniu się z pracownikiem tutejszej Dyrekcji (nr telefonu do kontaktu: 32 42 06 800).

Ponadto Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach informuje, iż o kolejnych etapach postępowania, zgodnie z art. 49 § 1 k.p.a., strony powiadamiane będą poprzez udostępnienie obwieszczeń w Biuletynie Informacji Publicznej RDOŚ w Katowicach i na tablicy ogłoszeń tutejszego urzędu, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w urzędach w: Katowicach, Tychach, Wyrach, Kobiórze, Pszczynie, Goczałkowicach-Zdroju, Czechowicach-Dziedzicach, Bielsku-Białej, Wilkowicach, Chybiu, Strumieniu, Zebrzydowicach, Łodygowicach, Żywcu, Radziechowym-Wieprzu, Węgierskiej Górce, Milówce, Rajczy.

Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w Katowicach
dr Mirosława Mierczyk-Sawicka
/podpisano elektronicznie/

 

Upubliczniono dnia 17.11.2022 r. w BIP Urzędu Gminy Zebrzydowice.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 14 listopada 2022 roku
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:
Data publikacji:
17.11.2022 14:21
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Mirosława Mierczyk-Sawicka
Data na dokumencie:
14.11.2022
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
17.11.2022 14:21

Rejestr zmian dokumentu

Liczba wyświetleń dokumentu: 108