Protokół Nr 22/04
z posiedzenia komisji społecznej w dniu 23 września 2004r.

Przewodniczący komisji Pan Tadeusz Fujcik otworzył posiedzenie witając zaproszoną Panią Annę Szeliga Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz członków komisji i wójta gminy. Następnie przedstawił porządek spotkania tj:

 1. Podsumowanie działalności GOPS za miniony rok w celu określenia priorytetów w założeniach do budżetu na rok przyszły.
 2. Analiza zagrożenia ubóstwem rodzin wielodzietnych, dotkniętych problemem bezrobocia.

Przystępując do tematu pierwszego Pan Fujcik złożył na ręce Pani Kierownik podziękowania dla wszystkich pracowników GOPS za sprawną działalność.
W dalszej kolejności głos zabrała Pani Anna Szeliga informując, iż bieżący rok jest rokiem dużych zmian. Od stycznia do GOPS przeszły dodatki mieszkaniowe i do tej pory wydano 58 decyzji. Dnia 1 maja br. weszła w życie ustawa o zasiłkach rodzinnych i wydano już 360 decyzji, a wydatkowano 487 000 zł. Na świadczenia rodzinne została przyjęta jedna osoba. Nowością wprowadzoną poprzez nowelizację ustawy jest to, że osoba niewspółdziałająca z GOPS może dostać odmowę przyznania świadczenia. Pomoc w dożywianiu dzieci jest priorytetem i do czerwca br. wydatkowano na ten cel 66 524 zł. Ogółem na wszystkie świadczenia do chwili obecnej wydano 618 decyzji tj. około 70 miesięcznie. Największym problemem jest brak lokali socjalnych, złożono 16 wniosków na przydział tychże lokali. Funkcjonuje noclegownia na PKP ul. Dworcowa, jest to jedna z najtańszych form, wyposażona jest w tapczany i pościel.
Przystępując do tematu drugiego Pani Szeliga poinformowała, że na terenie gminy jest zarejestrowanych 713 osób bezrobotnych, co stanowi 17% naszych mieszkańców. Ze świadczeń GOPS korzysta 77 rodzin w tym 61 jest dotkniętych bezrobociem. W 11 rodzinach ojciec i matka są bezrobotni. Dla tych rodzin udzielana jest pomoc w postaci: zasiłków na odzież, lekarstwa, opał, dożywianie w szkole. W przypadkach rodzin patologicznych pracownik pomaga przy sprawach urzędowych. Z drewna opałowego do tej pory skorzystało 6 rodzin. GOPS wykonuje zadania własne, na które ma 350 000 zł i zadania zlecone, na które dysponuje kwotą 97 261 zł.
Wójt zwrócił uwagę, iż na zadania zlecone państwo przeznacza tylko 25% a resztę, czyli ¾ finansuje gmina. 13 lipca 2004 roku ukazało się rozporządzenie Ministra Infrastruktury o możliwości dofinansowania lokali socjalnych. Gmina chciałaby te lokale urządzić w budynku zajmowanym obecnie przez EKKĘ w lokalu biurowym. Wniosek trzeba złożyć do 8 października stąd projekt stosownej uchwały rady. Temat musi być zakończony do 2005 roku. Koszt remontu, co pozwoliłoby na otrzymanie 13 lokali socjalnych planowany jest na 150 000 zł. Dofinansowanie państwa wyniosłoby 35%. Lokalizacja budynku jest bardzo dobra blisko bloków. Reasumując kwota 200 000 zł na zakup powinna podlegać negocjacjom, natomiast 150 000 zł na remont jest za mało. W sumie około 350 000 zł by te lokale kosztowały.
Pan Tadeusz Fujcik zapytał, w którym sołectwie jest najwięcej rodzin patologicznych.
Pani Kierownik GOPS odpowiedziała - w Kaczycach.
Pan Kazimierz Grygierek zapytał ile dzieci otrzymuje posiłki.
Odpowiedź brzmiała - 281.
Pan Grygierek powiedział, że w Jastrzębiu nie podjęto uchwały i zmniejszyła się ilość dzieci korzystających z obiadów. Ponadto szkoła zleciła obiady firmie i cena wzrosła.
W sprawach bieżących Pan Tadeusz Fujcik przedstawił skargę Pani Urszuli Sałaty na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kończycach Małych oraz pisemne wyjaśnienie w tej sprawie od Dyrektora Pana Andrzeja Czakona.
Pan Kazimierz Grygierek przypomniał, iż rada gminy zobowiązana jest do podjęcia stosownej uchwały. Następnie poinformował, że nauczyciela obowiązują przepisy kodeksu pracy i ZUS, według których wiekiem emerytalnym dla kobiet jest 60 lat, a dla mężczyzn 65. W szkole jest Karta Nauczyciela dająca uprawnienia do przejścia na emeryturę po 30 latach i 20 pracy nauczycielskiej, ale jest to przywilej, z którego można, ale nie musi się skorzystać. Jego zdaniem należy skargę oddalić jakkolwiek zrozumiałe jest oburzenie skarżącej.
Za oddaleniem skargi poprzez głosowanie opowiedziało się 6 członków komisji.
Opiniowanie uchwał rozpoczęto od zapoznania się z pismem o wskazanie kandydata do nadania lauru Srebrnej Cieszynianki. Ponieważ stowarzyszenia nie zgłosiły kandydata do 15 września wójt wystąpił do rady gminy o wskazanie kandydata.
Przewodniczący komisji przypomniał osoby, które otrzymały laur od 1998 - 2003 roku. Postanowiono udać się do Pana Karola Klocka z zapytaniem, czy wyraża zgodę na kandydowanie do nadania lauru.
Przystąpiono do omawiania kolejnych projektów uchwał w sprawie:

 • zgłoszenia wniosku pod nazwą "Pozyskanie lokali socjalnych" do "Programu budownictwa mieszkań dla osób wymagających pomocy socjalnej" oraz zabezpieczenia środków finansowych na realizację tego zadania - bez uwag,
 • zgłoszenia wniosku do dofinansowania ze środków Funduszu dla Śląska w ramach instrumentu "Fundusz na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości - komponent dotacje inwestycyjne, zrealizowanego w ramach "Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego" realizacji zadania inwestycyjnego p.n. "Poprawa infrastruktury transportowej poprzez modernizację ulicy Staropolskiej w Kończycach Małych w celu wsparcia rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw związanych z infrastrukturą turystyczno-rekreacyjną" oraz zapewnienia współfinansowania zadania ze środków budżetu gminy - bez uwag,
 • zmiany uchwały Nr IV/33/03 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenie nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej - Pani Wawrzyczek poinformowała, że komisja gospodarcza wystąpiła o zbadanie zgodności uchwały z Konstytucją. Intencją jest, aby nie była to okazja do obchodzenia gminy z podatkiem, a dzierżawy dać tym, którzy chcą prowadzić działalność rolniczą,
 • zmiany Statutu Związku Komunalnego Ziemi Cieszyńskiej w Cieszynie - (uchwała porządkowa),
 • podpisania umowy o rekompensacie dla gminy Zebrzydowice w Rzeczypospolitej Polskiej z tytułu działalności górniczej realizowanej przez kopalnię CSM w górniczej strefie ochronnej w okresie od 2006 do 2010 r.- bez uwag,
 • dalszego funkcjonowania filii wydziału Ewidencji Kierowców i Pojazdów w Gminie Zebrzydowice - wójt przedstawił informację dotyczącą działalności filii: w roku bieżącym zarejestrowano 633 pojazdy, wydano 708 dowodów rejestracyjnych, wydano 255 praw jazdy, 13 międzynarodowych praw jazdy, wyrejestrowano 20 pojazdów, było 240 zgłoszeń sprzedaży. Postanowiono, że decyzja w sprawie dalszego funkcjonowania zostanie podjęta na sesji poprzez głosowanie,
 • zmiany budżetu na 2004 rok,
 • zaciągnięcia długoterminowego kredytu z linii CEB (Bank Rozwoju Europy) w Banku Ochrony Środowiska na zadania: 1) Modernizacja ul. Orzeszkowej w Zebrzydowicach, 2) Remonty modernizacyjne dróg gminnych,
 • założeń do budżetu Gminy na 2005 rok,
 • ustalenia budżetu dla utworzonego Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach - bez uwag.

Na zakończenie posiedzenia przewodniczący komisji odczytał pismo w sprawie budowy szpitala śląskiego w Cieszynie z prośbą o pomoc finansową.

Protokołowała Przewodniczący
Maria Puzio Tadeusz Fujcik

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Protokół nr 22/04 z posiedzenia w dniu 23 września 2004 r.
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:
Data publikacji:
27.12.2004 13:09
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:
Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
27.12.2004 13:09

Rejestr zmian dokumentu

Liczba wyświetleń dokumentu: 122