Ogłoszenie o naborze
na wolne stanowisko urzędnicze
w Gminnym Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach

Jednostka Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach, 43-410 Zebrzydowice, ul.Ks.A.Janusza 6
Oferowane stanowisko Inspektor ds. Technicznych i utrzymania ruchu
Data ogłoszenia naboru 01.09.2022 r.
Termin składania dokumentów do 15.09.2022 r.
Wymagane wykształcenie Wykształcenie wyższe techniczne lub średnie techniczne, o profilu związanym z powierzonymi do realizacji zadaniami
Ilość etatów Pełny etat w pełnym wymiarze czasu pracy
Wymagania związane ze stanowiskiem 1. Wymagania niezbędne:
 • spełnienie wymagań zawartych w art.6 ust.1-3 ustawy o pracownikach samorządowych
 • znajomość regulacji prawnych w zakresie:
  • ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
  • rozporządzenia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
  • prawo wodne
  • prawo ochrona środowiska
  • prawo budowlane
  • prawo pracy i przepisy bhp
  • ustawy o finansach publicznych
  • ustawy o pracownikach samorządowych
 • staż pracy 5 lat
 • co najmniej 2 lata stażu pracy na stanowisku kierowniczym, lub podobnym wymagającym odpowiedzialności związanej z decyzyjnością w zakresie realizowanych zadań oraz zarządzaniem grupą osób
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • nieposzlakowana opinia
 • prawo jazdy kat. B lub wyższe
 • umiejętność czytania map geodezyjnych i projektów
 • doświadczenie w branży wodociągowo-kanalizacyjnej
 • doświadczenie w technologii uzdatniania wody i oczyszczania ścieków
2. Wymagania dodatkowe:
 • wykształcenie o kierunku: inżynieria środowiska, ochrona środowiska, instalacje i urządzenia sanitarne, budownictwo, mechanika
 • znajomość obsługi komputera w zakresie Microsoft Office, Excel, AUTOCAD, SCADA
 • umiejętność sporządzania i weryfikacji kosztorysów budowlanych
 • doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego
 • umiejętność planowania, organizowania i nadzorowania pracy oraz kierowania zespołem
 • umiejętność analizy przyczyn i przewidywania skutków działań
 • umiejętność rozwiązywania problemów i inicjowania rozwiązań
 • gotowość do podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • samodzielność, sumienność, dokładność i skrupulatność w wykonywaniu obowiązków
 • odporność na stres
 • dyspozycyjność punktualność oraz umiejętność skutecznego komunikowania się
 • wysoka kultura osobista w kontaktach międzyludzkich
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku
 • Pełnienie funkcji inspektora ds. technicznych i utrzymania ruchu
 • utrzymanie w sprawności technicznej i zabezpieczenie wszystkich urządzeń związanych z produkcją wody oraz sieci wodociągowych
 • utrzymanie sprawności technicznej i zabezpieczenie wszystkich urządzeń związanych z oczyszczaniem ścieków oraz sieci kanalizacyjnych i przepompowni ścieków
 • nadzór i bieżąca kontrola procesów technologicznych: uzdatniania wody i oczyszczania ścieków oraz ich jakości i ilości, a także zgodnością z pozwoleniami wodnoprawnymi
 • ponoszenie bezpośredniej odpowiedzialności za sprawność funkcjonowania gminnych wodociągów i sieci kanalizacyjnych
 • planowanie zadań i remontów na obiektach wod-kan oraz ich realizacja i rozliczanie poniesionych nakładów
 • odpowiedzialność za stan i kompletność dokumentacji technicznej realizowanych zadań
 • organizowanie i kierowanie pracą podległych pracowników
 • nadzór w zakresie BHP przy wykonywaniu zadań przez podległych pracowników
 • nadzór nad powierzonym mieniem
 • obsługa korespondencji związanej z działem technicznym i utrzymania ruchu
 • udział w przetargach
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora
Informacja o warunkach pracy na stanowisku
 • Praca administracyjno - biurowa w siedzibie Gminnego Zakładu Wodociągów w Zebrzydowicach
 • proponowane zatrudnienie od dnia 01.10.2022 r
 • pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska objętego naborem spełnia wymogi określone przepisami BHP
 • stanowisko pracy związane z pracą na komputerze oraz częstym przemieszczaniem się w wewnątrz i na zewnątrz budynków Stacji SUW i obiektach Oczyszczalni ścieków (w tym przepompownie ścieków zlokalizowane na terenie gminy), a także częstymi wyjazdami w teren Gminy Zebrzydowice w zależności od potrzeb lub/i wynikłych awarii, kontakty bezpośrednie i telefoniczne z petentami
Dodatkowe informacje
 • W miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił poniżej 6%
Wymagane dokumenty
 • podanie i list motywacyjny
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata)
 • kserokopie dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego (dotyczy obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) zgodnie z art.11 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych
 • oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia należy przedłożyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego rejestru Karnego)
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata, że stan zdrowia pozwala mu na wykonywanie pracy na danym stanowisku
 • inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, referencje
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie wg niżej wymienionego wzoru:
 • WZÓR OŚWIADCZENIA:
  Na podstawie art. 7 ust.1 RODO oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach, 43-410 Zebrzydowice, ul. Ks. A. Janusza 6, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko - Inspektor ds. Technicznych i utrzymania ruchu. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art.4 pkt.11 RODO

  data i podpis kandydata
Miejsce składania dokumentów
 • Komplet wymaganych dokumentów aplikacyjnych, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds. technicznych i utrzymania ruchu" należy:
  1. złożyć osobiście w Gminnym Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach biuro Nr 42
  – w poniedziałek, wtorek, środę w godzinach od 7:30 do godz.15:30
  - w czwartek od godz.7:00 do godz. 17:00
  - w piątek od godz. 7:30 do godz.14:00
  2. przesłać na adres:
  GMINNY ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W ZEBRZYDOWICACH, 43-410 ZEBRZYDOWICE,
  UL.KS.A.JANUSZA 6
 • (dla aplikacji przesłanych pocztą pod uwagę będzie brana data wpływu do GZWiK w Zebrzydowicach)
UWAGI
 • Aplikacje, które wpłyną do GZWiK w Zebrzydowicach po określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Informacja o dalszym etapie naboru będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń w GZWiK w Zebrzydowicach oraz na stronie bip.zebrzydowice.pl. Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane o dalszym toku postępowania konkursowego (mogą zwrócić się do GZWiK - biura Nr 43 po odbiór dokumentów aplikacyjnych w terminie do miesiąca od zakończenia naboru. Dokumenty nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone). Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) (Dz.U. UE. L.z 2016 r Nr 119,str.1) dalej RODO informuję, iż: administratorem zebranych w ramach prowadzonego naboru danych osobowych jest Dyrektor GZWiK w Zebrzydowicach, adres: Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach, ul. Ks. A. Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice.
 • Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na potrzeby przeprowadzanego naboru i nie będą udostępniane innym odbiorcom.

 

  DYREKTOR
GZWiK Zebrzydowice
 
EWA SUCHECKA

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Ogłoszenie Dyrektora GZWiK w Zebrzydowicach o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach: Inspektor ds. Technicznych i utrzymania ruchu
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:
Data publikacji:
02.09.2022 09:58
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Ewa Suchecka
Data na dokumencie:
02.09.2022
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
16.09.2022 11:19

Rejestr zmian dokumentu

Liczba wyświetleń dokumentu: 420