ZAWIADOMIENIE

W dniu 23 czerwca 2022 r. o godzinie 1530
w Sali sesyjnej Urzędu Gminy Zebrzydowice
odbędzie się XXV sesja Rady Gminy Zebrzydowice.

Tematyka posiedzenia:

 1. Raport o stanie Gminy. Debata nad raportem o stanie Gminy.
 2. Podjęcie uchwał:
  • Nr XXV/324/2022 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Zebrzydowice wotum zaufania,
  • Nr XXV/325/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zebrzydowice za 2021 rok,
  • Nr XXV/326/2022 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Zebrzydowice za 2021 rok,
  • Nr XXV/327/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zebrzydowice,
  • Nr XXV/328/2022 w sprawie zmiany budżetu na 2022 rok,
  • Nr XXV/329/2022 w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi opróżniania i transportu nieczystości ze zbiorników bezodpływowych,
  • Nr XXV/330/2022 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/244/2021 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Zebrzydowice na rok szkolny 2021/2022,
  • Nr XXV/331/2022 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Zebrzydowice na rok szkolny 2022/2023,
  • Nr XXV/332/2022 w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/183/16 z dnia 1 września 2016 r. w sprawie zasad i rozmiaru zniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów i wicedyrektorów zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez gminę Zebrzydowice oraz tygodniowej liczby godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dla stanowisk nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela z późniejszymi zmianami,
  • Nr XXV/333/2022 w sprawie ustalenia regulaminu czystości i porządku na terenie Gminy Zebrzydowice,
  • Nr XXV/334/2022 w sprawie przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Zebrzydowice na lata 2023 - 2027,
  • Nr XXV/335/2022 w sprawie wprowadzenia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zebrzydowice w 2022 roku,
  • Nr XXV/336/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Kończyce Małe,
  • Nr XXV/337/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 10 lat i odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu jej zawarcia,
  • Nr XXV/338/2022 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu na okres dłuższy niż 3 lata i odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu jej zawarcia,
  • Nr XXV/339/2022 w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznej Nagrody Wójta Gminy Zebrzydowice za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz określenia szczegółowych warunków i trybu jej przyznawania,
  • Nr XXV/340/2022 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie utworzenia zakładu budżetowego p.n. "Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji".
 3. Wolne wnioski i informacje.
  Przewodniczący
Rady Gminy Zebrzydowice
 
Mirosław Franciszek Staniek

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Zawiadomienie o XXV sesji Rady Gminy Zebrzydowice w dniu 23 czerwca 2022 r.
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:
Data publikacji:
15.06.2022 13:57
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:
15.06.2022
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
15.06.2022 13:57

Rejestr zmian dokumentu

Liczba wyświetleń dokumentu: 92