Uchwała Nr III/32/02
Rady Gminy Zebrzydowice

z dnia 30 grudnia 2002 r.

w sprawie zmiany w załączniku nr 1 do Uchwały Nr II/12/02 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie zwolnień w podatkach lokalnych w 2003 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / jedn.tekst Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późn. zm./, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych /jedn.tekst Dz. U. Nr 9, poz. 84 z 2002 roku z późn.zm./, rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków /Dz.U.Nr 38, poz.454 z 2001 roku/ oraz ustawy z dnia 30 października 2002 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych /Dz. U. Nr 200, poz. 1683 z 2002 roku/

Rada Gminy Zebrzydowice
uchwala:

§ 1

W załączniku nr 1 do Uchwały Nr II/12/02 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie zwolnień w podatkach lokalnych w 2003 roku.:

1/  uchylić pkt 5

2/  w punkcie 9 skreślić tiret w brzmieniu - strychy za wyjątkiem powierzchni zajętej na cele mieszkalne i działalności gospodarczej.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu i wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie na terenie Gminy Zebrzydowice.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany w załączniku nr 1 do Uchwały Nr II/12/02 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie zwolnień w podatkach lokalnych w 2003 roku
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:
Data publikacji:
28.07.2003 07:50
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:
Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
28.07.2003 07:50

Rejestr zmian dokumentu

Liczba wyświetleń dokumentu: 190