UCHWAŁA Nr III/31/02
Rady Gminy Zebrzydowice

z dnia 30 grudnia 2002 r.

w sprawie: zwolnień w podatku rolnym w 2003 roku.

(Katowice, dnia 6 stycznia 2003 r.)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jedn.tekst Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn.zm./, art. 13e ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym /tekst jedn. Dz. U. Nr 94, poz. 431 z 1993 r. z późn.zm./ oraz ustawy z dnia 10 października 2002 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym /Dz. U. Nr 200 poz. 1680 z 2002 r./

Rada Gminy Zebrzydowice
uchwala

§ 1

Wprowadzić zwolnienie w podatku rolnym dla gruntów sklasyfikowanych jako użytki rolne:

· stanowiące współwłasność osób fizycznych i zajęte pod drogi dojazdowe do posesji współwłaścicieli

· stanowiące własność jednej osoby fizycznej i udostępnione pod drogę dojazdową do okolicznych posesji.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie na terenie Gminy Zebrzydowice.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Uchwała w sprawie: zwolnień w podatku rolnym w 2003 roku
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:
Data publikacji:
28.07.2003 07:48
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:
Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
28.07.2003 07:48

Rejestr zmian dokumentu

Liczba wyświetleń dokumentu: 198