ZAWIADOMIENIE
DYREKTOR
ZARZĄDU ZLEWNI WÓD POLSKICH W GLIWICACH


GL.ZUZ.1.4210.352.2021.JPA
RKW-2021-9086
z dnia 5 października 2021 r.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Gliwicach, na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z póź. zm.), oraz art. 389 pkt 2 w związku z art.34 pkt 2, art. 397 ust. 3 pkt 2, ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 624 z późn. zm.),

informuje o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek osoby fizycznej, działającej przez Pełnomocnika, w sprawie wydania pozwolenia wodpoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie użytkowania wód w stawie, zlokalizowanym na działce nr 841 obręb 0008 Zebrzydowice Górne, gmina Zebrzydowice.

Informujemy ponadto, że:

  • zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mają możliwość składania uwag i wniosków, a także wypowiedzenia się w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
    Ponadto informuje, że po upływie w/w terminu, w przypadku braku zgłoszenia przez strony uwag i ewentualnych uzupełnień do akt sprawy, przedmiotowe postępowanie administracyjne zostanie zakończone decyzją, wydaną na podstawie złożonego wniosku i materiałów zgromadzonych przez organ;
  • zgodnie z art. 73 § 1 i § 1a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego strona ma prawo wglądu w akta sprawy w lokalu organu, tj. w Zarządzie Zlewni w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Robotnicza 2, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny z pracownikiem Działu Zgód Wodnoprawnych, (pokój nr 25, tel. 697 102 274, 32 231 64 31 wewn.22);
  • zgodnie z art. 41 § 1 i § 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego, a w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny;
  • zgodnie z art. 40 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego jeżeli strona ustanowiła pełnomocnika, pisma doręcza się pełnomocnikowi, a jeżeli ustanowiono kliku pełnomocników, doręcza się pisma tylko jednemu pełnomocnikowi.

Upubliczniono dnia 13.10.2021 r. w BIP Urzędu Gminy Zebrzydowice.

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Sylwia Hernas
Data publikacji:13.10.2021 14:27
Wytworzył lub odpowiada za treść:Marcin Nowak
Data na dokumencie:05.10.2021
Informację aktualizował:Sylwia Hernas
Data aktualizacji:13.10.2021 14:27
Liczba wyświetleń dokumentu: 91