OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZEBRZYDOWICE

znak: PR.6220.1.17.2021 z dnia 21.09.2021 r.

 Na podstawie art. 49  ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U.z 2021, poz. 735), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.),Wójt Gminy Zebrzydowice

zawiadamia strony postępowania

że na postanowienie Wójta Gminy Zebrzydowice znak PR.6220.1.13.2021 z dnia 07.09.2021 r. dotyczącego zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Uruchomienie instalacji do destylacji rozpuszczalników na działce 60/27 w miejscowości Kaczyce, w gminie Zebrzydowice” Wnioskodawca złożył zażalenie. Zażalenie to zostało przekazane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  w Bielsku – Białej.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Powyższe upubliczniono w dniu 22.09.2021 r.

  z up. WÓJTA
Karol Sitek
Zastępca Wójta

Art. 49 Kpa: Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
Art. 74 ust. 3 ustawy ooś: Jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10, stosuje się przepisy art. 49 Kpa.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice PR.6220.1.17.2021 z dnia 21 września 2021 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:22.09.2021 07:36
Wytworzył lub odpowiada za treść:Bernadeta Walczysko
Data na dokumencie:21.09.2021
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:22.09.2021 07:36
Liczba wyświetleń dokumentu: 22