OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZEBRZYDOWICE
znak: PR.6220.1.14.2021 z dnia 07.09.2021 r.

Na podstawie art. 49  ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U.z 2021, poz. 735), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity. Dz.U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.), Wójt Gminy Zebrzydowice

 zawiadamia strony postępowania

 że postanowieniem znak PR.6220.1.13.2021 z dnia 07.09.2021 r.  zawiesił postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Uruchomienie instalacji do destylacji rozpuszczalników na działce 60/27 w miejscowości Kaczyce, w gminie Zebrzydowice”.
Z postanowieniem strony mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Zebrzydowice, w godzinach pracy Urzędu, po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu telefonicznie (nr tel. 32 47 55 122).
Na postanowienie to służy stronom prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku – Białej ul. 3 Maja 1 za moim pośrednictwem, w terminie 7 dni od dnia dokonania zawiadomienia.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 Powyższe upubliczniono w dniu 10.09.2021r.

  z up. WÓJTA
Karol Sitek
Zastępca Wójta

Art. 49 Kpa: Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
Art. 74 ust. 3 ustawy ooś: Jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10, stosuje się przepisy art. 49 Kpa.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice PR.6220.1.14.2021 z dnia 7 września 2021 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Sylwia Hernas
Data publikacji:10.09.2021 09:13
Wytworzył lub odpowiada za treść:Bernadeta Walczysko
Data na dokumencie:07.09.2021
Informację aktualizował:Sylwia Hernas
Data aktualizacji:10.09.2021 09:13
Liczba wyświetleń dokumentu: 26