OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZEBRZYDOWICE
znak: PR.6220.6.5.2021 z dnia 30.07.2021 r.

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021, poz. 247 ze zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021, poz. 735) Wójt Gminy Zebrzydowice zawiadamia strony postępowania, że na wniosek: Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach ul. ks. A. Janusza 6, 43 - 410 Zebrzydowice, działającego poprzez pełnomocnika: P. Mirosława Bździaka właściciela firmy ECO TREATMENT Gniezno zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zebrzydowicach wraz z elementami fotowoltaiki." Przedsięwzięcie planowane jest na działce 852/6, obręb Zebrzydowice Dolne.

Jednocześnie informuję strony postępowania, że tutejszy organ wystąpił o opinię co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Cieszynie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni PGW WP w Gliwicach.

Zgodnie z art. 10 KPA strony postępowania mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania administracyjnego, w tym zgłaszania ewentualnych uwag i wniosków. W związku z powyższym informuję, że z przedłożoną dokumentacją strony mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Zebrzydowice po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu pod nr tel. 32 47 55 122 oraz zgłaszać swoje uwagi i wnioski na całym etapie postępowania.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Powyższe upubliczniono w dniu 30.07.2021 r.

Załącznik: informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

  z up. WÓJTA
Karol Sitek
Zastępca Wójta

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice PR.6220.6.5.2021 z dnia 30 lipca 2021 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Sylwia Hernas
Data publikacji:30.07.2021 11:48
Wytworzył lub odpowiada za treść:Bernadeta Walczysko
Data na dokumencie:30.07.2021
Informację aktualizował:Sylwia Hernas
Data aktualizacji:30.07.2021 11:48
Liczba wyświetleń dokumentu: 30