ZAWIADOMIENIE
DYREKTOR
ZARZĄDU ZLEWNI WÓD POLSKICH W GLIWICACH


GL.ZUZ.1.4213.5.2021.KBK
z dnia 21 lipca 2021 r.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach, na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 735), oraz art. 415 pkt 1 i pkt 3, art. 397 ust. 3 pkt 2, ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 623 z późn. zm.),

informuje

o wszczęciuz urzędu postępowania administracyjnego w sprawie cofnięcia bez odszkodowania pozwolenia wodnoprawnego udzielonego dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, przez Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach z dnia 25 września 2020 r. znak GL.ZUZ.1.4210.83.2020.AD, na szczególne korzystanie z wód obejmujące wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów, tj. Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, odprowadzanych z terenu zakładu zlokalizowanego w miejscowości Kaczyce przy ul. Stalmacha 2B.

Informujemy ponadto, że:

  • zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mają możliwość składania uwag i wniosków, a także wypowiedzenia się w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
    Ponadto informuje, że po upływie w/w terminu, w przypadku braku zgłoszenia przez strony uwag i ewentualnych uzupełnień do akt sprawy, przedmiotowe postępowanie administracyjne zostanie zakończone decyzją, wydaną na podstawie złożonego wniosku i materiałów zgromadzonych przez organ;
  • zgodnie z art. 73 § 1 i § 1a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego strona ma prawo wglądu w akta sprawy w lokalu organu, tj. w Zarządzie Zlewni w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Robotnicza 2, w Dziale Zgód Wodnoprawnych, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu (pokój nr 23, tel. 697 102 274);
  • zgodnie z art. 41 § 1 i § 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego, a w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny;

Upubliczniono dnia 27.07.2021 r. w BIP Urzędu Gminy Zebrzydowice.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Sylwia Hernas
Data publikacji:27.07.2021 13:54
Wytworzył lub odpowiada za treść:Marcin Nowak
Data na dokumencie:21.07.2021
Informację aktualizował:Sylwia Hernas
Data aktualizacji:27.07.2021 13:54
Liczba wyświetleń dokumentu: 57