OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZEBRZYDOWICE
znak: PR.6220.1.11.2021 z dnia 17.06.2021 r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U.z 2021, poz. 735), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity. Dz.U. z 2021 r., poz. 247), Wójt Gminy Zebrzydowice

zawiadamia strony postępowania

o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Uruchomienie instalacji do destylacji rozpuszczalników na działce 60/27 w miejscowości Kaczyce, w gminie Zebrzydowice". Wobec powyższego informuję, że przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie stronom przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w terminie do 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Materiał dowodowy znajduje się do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Zebrzydowice, w godzinach pracy Urzędu. Po upływie terminu jw. sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Powyższe upubliczniono w dniu 18.06.2021 r.

  ZASTĘPCA WÓJT
GMINY ZEBRZYDOWICE
Karol Sitek

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice PR.6220.1.11.2021 z dnia 17 czerwca 2021 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Sylwia Hernas
Data publikacji:18.06.2021 10:18
Wytworzył lub odpowiada za treść:Bernadeta Walczysko
Data na dokumencie:17.06.2021
Informację aktualizował:Sylwia Hernas
Data aktualizacji:18.06.2021 10:18
Liczba wyświetleń dokumentu: 38