Uchwała Nr III/29/02
Rady Gminy Zebrzydowice

z dnia 30 grudnia 2002 roku

w sprawie: ustalenia diet dla radnych

Na podstawie art. 25 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 142/01/1591 z późn. zm.)

Rada Gminy Zebrzydowice
uchwala:

§ 1

1. Przyznać radnym miesięczne diety w wysokości 300,00 zł (trzysta złotych 00/100)

2. Przyznać przewodniczącym komisji miesięczne diety w wysokości 350,00 zł (trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100) przy przyjęciu, że kwoty te wyłączają stosowanie wobec tych osób zasad z § 1 ust. 1.

3. Przyznać przewodniczącemu i wiceprzewodniczącemu rady diety w wysokości:

1) przewodniczącemu 750,00 zł (siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100) miesięcznie

2) wiceprzewodniczącemu 650,00 zł (sześćset pięćdziesiąt złotych 00/100) miesięcznie przy przyjęciu, że kwoty te wyłączają stosowanie wobec tych osób zasad z § 1 ust. 1 i 2

§ 2

Ustalić, że kwoty wymienione w § 1 ust. 1 , 2 i 3 ulegają pomniejszeniu o 20 % za
Nieobecność radnego na sesji rady gminy i o 10% za nieobecność na posiedzeniu komisji rady przy założeniu, że obowiązkiem radnego jest uczestniczenie maksymalnie w dwóch komisjach w miesiącu. Wysokość potrąceń nie może przekroczyć 40% kwot, o których mowa w § 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Zebrzydowice

§ 4

Traci moc uchwała Rady Gminy w Zebrzydowicach Nr XXVII/224/2001 z dnia 27 lutego 2001 r. w sprawie ustalenia diet dla radnych za posiedzenia w sesjach, komisjach, zarządu oraz przewodniczącemu i wiceprzewodniczącym rady.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2003 r.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Uchwała w sprawie: ustalenia diet dla radnych
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:
Data publikacji:
28.07.2003 07:45
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:
Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
28.07.2003 07:45

Rejestr zmian dokumentu

Liczba wyświetleń dokumentu: 222