OGŁOSZENIE

o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie w drodze sprzedaży zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kaczyce przy ul. Jana III Sobieskiego 56, będącej własnością Gminy Zebrzydowice

Numer Księgi Wieczystej BB1C/00070175/6
Oznaczenie wg katastru nieruchomości: obręb, numer działki, rodzaj użytku nr 0002 Kaczyce Górne nr 153/18 Br-Va RIVa
Powierzchnia działki m2 0,1761
Opis i położenie nieruchomości Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym i gospodarczym Kaczyce, ul. Jana III Sobieskiego 56 jednostka ewidencyjna: 240312_2 -Zebrzydowice obręb: 0002-Kaczyce Górne
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Zebrzydowice zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXI/325/18 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 27 lutego 2018 r. ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Śląskiego rocznik 2018 poz. 1547, w dniu 08.03.2018 oraz rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Śląskiego Nr IFIII.4131.1.26.2018 z dnia 05.04.2018 r. ogłoszonym w Dz. Urz. Woj. Śląskiego rocznik 2018, poz 2445 w dniu 06.04.2018 r. - nieruchomość znajduje się w terenach o funkcji wiodącej :
- częściowo zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - dla uzupełnienia istniejącej; symbol planu: D141MN1,
- częściowo w terenach dróg wewnętrznych; symbol planu D45KDW,
- częściowo w terenach publicznych dróg klasy "zbiorcza" symbol planu D4KDZ,
- w granicach udokumentowanego złoża węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej "Morcinek 1",
- w granicach złoża metanu, obszaru i terenu górniczego "Kaczyce 1".
Cena wywoławcza nieruchomości - brutto zł 199.000,00 zł (podatek VAT nienależny nieruchomość zabudowana)
Informacja o sposobie zbycia nieruchomości Sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na własność
Wadium zł 10000,00zł

Nieruchomość wolne jest od obciążeń i zobowiązań.

Uwaga! Na działce znajduje się część budynku: byłej siedziby straży granicznej w złym stanie technicznym; jego wartość nie została wliczona do wartości nieruchomości; przeznaczony do ew. rozbiórki.

Ogłoszenie zostaje wywieszone w dniu 30 kwietnia 2021 r., na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zebrzydowice, na stronie Urzędu Gminy Zebrzydowice www.zebrzydowice.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej, a ponadto informację o ogłoszeniu przetargu podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy, tj. wywieszeniu na tablicach ogłoszeń na terenie gminy oraz zamieszczeniu w prasie lokalnej, tj. we "Wiadomościach znad Piotrówki".

Ponadto jako, że cena wywoławcza zbywalnej nieruchomości jest wyższa niż 10.000,0 euro, wyciąg z ogłoszenia o przetargu zamieszcza się w dziennikach internetowych: www.infopublikator.pl oraz www.infoinwestycje.pl, a także w prasie, tj. "GłosieZiemi Cieszyńskiej".

Wadium należy wpłacać w pieniądzu na konto Urzędu Gminy Zebrzydowice w Banku Spółdzielczym Jastrzębie Zdrój nr konta: 85 8470 0001 2001 0030 4283 0011 w terminie do dnia 27 maja 2021 r. (czwartek) - decyduje data wpływu na konto gminy.

Przetarg odbędzie się w dniu 02 czerwca 2021 r. (środa) o godzinie 12.00, w sali sesyjnej Urzędu Gminy Zebrzydowice.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

W przypadku, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu Wójt Gminy Zebrzydowice może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Referat Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa, Ochrony środowiska i Mienia Komunalnego Urzędu GminyZebrzydowice, tel. 32 4755124 lub 4755123.

  ZASTĘPCA WÓJT
GMINY ZEBRZYDOWICE
Karol Sitek

Zarządzenie Nr SG.0050.57.12.2021
Wójta Gminy Zebrzydowice

z dnia 27.04.2021 r.

w sprawie: ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie w drodze sprzedaży zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kaczyce przy ul. Jana III Sobieskiego 56, stanowiącej własność Gminy Zebrzydowice, będącej własnością Gminy Zebrzydowice

Na podstawie Uchwały Nr IV/52/2019 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zbycia w drodze sprzedaży, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kaczyce przy ul. Jana III Sobieskiego 56, będącej własnością Gminy Zebrzydowice zmienionej Uchwałą Nr XVII/220/2021 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 25 marca 2021 r. oraz jej Rozstrzygnięciem Nadzorczym Wojewody Śląskiego Nr NPII.4131.1.371.2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r.; art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 13 ust 1, art. 37 ust. 1, art. 38, art. 40, art. 67 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) oraz §1 do §14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 z późn. zm) zarządzam co następuje:

§1

Ogłaszam przetarg ustny nieograniczony na zbycie w drodze sprzedaży zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kaczyce przy ul. Jana III Sobieskiego 56, będącej własnością Gminy Zebrzydowice - według ogłoszenia, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

Powołuję Komisję do przeprowadzenia przetargu, o którym mowa w §1 niniejszego zarządzenia w składzie:

Karol Sitek - przewodniczący komisji

Anna Budzińska - członek komisji

Edyta Wajsman - członek komisji

§3

Ogłoszenie o przetargu podlega wywieszeniu w siedzibie Urzędu Gminy Zebrzydowice przy ul. ks. A. Janusza 6, na stronie internetowej Urzędu Gminy Zebrzydowice www.zebrzydowice.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej, a ponadto informację o ogłoszeniu przetargu podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy, tj. wywieszeniu na tablicach ogłoszeń gminy oraz w pasie lokalnej, tj. we "Wiadomościach znad Piotrówki".Ponadto jako, że cena wywoławcza zbywalnej nieruchomości jest wyższa niż 10.000,0 euro, wyciąg z ogłoszenia o przetargu zamieszcza się w dziennikach internetowych: www.infopublikator.pl www.infoinwestycje.pl oraz w prasie, tj. "Głosie Ziemi Cieszyńskiej".

§4

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  ZASTĘPCA WÓJT
GMINY ZEBRZYDOWICE
Karol Sitek


 

Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Zebrzydowice
Nr SG.0050.57.12.2021
z dnia
27.04.2021 r.


 

OGŁOSZENIE

o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie w drodze sprzedaży zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kaczyce przy ul. Jana III Sobieskiego 56, będącej własnością Gminy Zebrzydowice

Numer Księgi Wieczystej BB1C/00070175/6
Oznaczenie wg katastru nieruchomości: obręb, numer działki, rodzaj użytku nr 0002 Kaczyce Górne nr 153/18 Br-Va RIVa
Powierzchnia działki m2 0,1761
Opis i położenie nieruchomości Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym i gospodarczym Kaczyce, ul. Jana III Sobieskiego 56 jednostka ewidencyjna: 240312_2 -Zebrzydowice obręb: 0002-Kaczyce Górne
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Zebrzydowice zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXI/325/18 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 27 lutego 2018 r. ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Śląskiego rocznik 2018 poz. 1547, w dniu 08.03.2018 oraz rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Śląskiego Nr IFIII.4131.1.26.2018 z dnia 05.04.2018 r. ogłoszonym w Dz. Urz. Woj. Śląskiego rocznik 2018, poz 2445 w dniu 06.04.2018 r. - nieruchomość znajduje się w terenach o funkcji wiodącej :
- częściowo zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - dla uzupełnienia istniejącej; symbol planu: D141MN1,
- częściowo w terenach dróg wewnętrznych; symbol planu D45KDW,
- częściowo w terenach publicznych dróg klasy "zbiorcza" symbol planu D4KDZ,
- w granicach udokumentowanego złoża węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej "Morcinek 1",
- w granicach złoża metanu, obszaru i terenu górniczego "Kaczyce 1".
Cena wywoławcza nieruchomości - brutto zł 199.000,00 zł (podatek VAT nienależny nieruchomość zabudowana)
Informacja o sposobie zbycia nieruchomości Sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na własność
Wadium zł 10000,00zł

Nieruchomość wolne jest od obciążeń i zobowiązań.

Uwaga! Na działce znajduje się część budynku: byłej siedziby straży granicznej w złym stanie technicznym; jego wartość nie została wliczona do wartości nieruchomości; przeznaczony do ew. rozbiórki.

Ogłoszenie zostaje wywieszone w dniu 30 kwietnia 2021 r., na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zebrzydowice, na stronie Urzędu Gminy Zebrzydowice www.zebrzydowice.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej, a ponadto informację o ogłoszeniu przetargu podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy, tj. wywieszeniu na tablicach ogłoszeń na terenie gminy oraz zamieszczeniu w prasie lokalnej, tj. we "Wiadomościach znad Piotrówki".

Ponadto jako, że cena wywoławcza zbywalnej nieruchomości jest wyższa niż 10.000,0 euro, wyciąg z ogłoszenia o przetargu zamieszcza się w dziennikach internetowych: www.infopublikator.pl oraz www.infoinwestycje.pl, a także w prasie, tj. "GłosieZiemi Cieszyńskiej".

Wadium należy wpłacać w pieniądzu na konto Urzędu Gminy Zebrzydowice w Banku Spółdzielczym Jastrzębie Zdrój nr konta: 85 8470 0001 2001 0030 4283 0011 w terminie do dnia 27 maja 2021 r. (czwartek) - decyduje data wpływu na konto gminy.

Przetarg odbędzie się w dniu 02 czerwca 2021 r. (środa) o godzinie 12.00, w sali sesyjnej Urzędu Gminy Zebrzydowice.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

W przypadku, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu Wójt Gminy Zebrzydowice może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Referat Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa, Ochrony środowiska i Mienia Komunalnego Urzędu GminyZebrzydowice, tel. 32 4755124 lub 4755123.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie w drodze sprzedaży zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kaczyce przy ul. Jana III Sobieskiego 56, będącej własnością Gminy Zebrzydowice
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Sylwia Hernas
Data publikacji:30.04.2021 12:29
Wytworzył lub odpowiada za treść:Edyta Wajsman
Data na dokumencie:27.04.2021
Informację aktualizował:Sylwia Hernas
Data aktualizacji:30.04.2021 12:30
Liczba wyświetleń dokumentu: 67