Sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok 2020

Uchwała Rady Gminy Zebrzydowice Nr IX/108/2019 z dnia 30 października 2019 r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 określiła obszar współpracy w sferze ochrony i promocji zdrowia, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, działania na rzecz edukacji, oświaty i wychowania, wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. Priorytetowymi grupami zadań, przewidzianymi do realizacji w 2020 r. były:

 • szkolenie sportowe, w tym wsparcie dyscyplin olimpijskich,
 • realizacja projektów związanych z zapobieganiem i zwalczaniem narkomanii i alkoholizmu,
 • poszerzenie oferty aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży – realizacja programów sportowych o charakterze edukacyjno – wychowawczym, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,
 • promocja sportu i wykorzystanie funkcji integracyjno - społecznych kultury fizycznej, sport jako czynnik tworzący poczucie przynależności do wspólnoty lokalnej,
 • wspieranie organizacji pozarządowych, działających w sferze kultury fizycznej,
 • podnoszenie świadomości zdrowotnej mieszkańców gminy,
 • działania wspierające i promujące zdrowy styl życia, adresowane w szczególności do dzieci i młodzieży, osób starszych i przewlekle chorych,
 • udzielanie szeroko rozumianej pomocy w zakresie dostępu do nauki i edukacji osób niepełnosprawnych,
 • działania wspierające i promujące aktywność osób w wieku emerytalnym w miejscu zamieszkania,
 • działania wspomagające integrację osób w wieku emerytalnym,
 • działania wspierające i promujące aktywność społeczną osób niepełnosprawnych,
 • działania wspomagające integrację osób niepełnosprawnych ze społecznością lokalną.

Na zadania, za wyjątkiem edukacji, oświaty i wychowania, zaplanowano kwotę 45.000,00 zł w ramach środków z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zarządzeniem Nr SG.0050.22.4.2020 Wójta Gminy z dnia 5 lutego 2020 roku ogłoszono konkurs na realizację zadań w ramach programu współpracy na rok 2020 w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. Konkurs ten obejmował zadanie:

 • „Aktywny Senior” - zorganizowanie wolnego czasu seniorom z terenu Gminy Zebrzydowice, od 1 kwietnia 2020 roku do 30 listopada 2020 roku, kwota 18.000 zł.

Na ogłoszony konkurs wpłynęły 3 oferty

 • Stowarzyszenie Aktywny Senior Na Granicy - "ABC - Aktywni, Bezpieczni, Czynni Seniorzy ", w okresie od 1 kwietnia 2020 r. do 30 listopada 2020 r. – 8.000 zł + wkład własny.
 • Stowarzyszenie Miłośników Kończyc Małych - "Jesień dla Seniorów. Działania aktywizująco-integrujące dla Seniorów i Seniorek z Gminy Zebrzydowice", w okresie od 1 sierpnia 2020 r. do 30 listopada 2020 r. – 3.000 zł + wkład własny.
 • Parafia p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kaczycach - "Dla Seniora", w okresie od 1 kwietnia 2020 r. do 30 listopada 2020 r. – 7.000 zł + wkład własny.

Podpisano umowy na realizację powyższych zadań zgodnie z otwartym konkursem ofert. W wyznaczonym umową terminie Stowarzyszenie Aktywny Senior Na Granicy, Stowarzyszenie Miłośników Kończyc Małych, Parafia p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kaczycach przedłożyły sprawozdanie z realizacji zadania.

Parafia p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kaczycach w związku z sytuacją epidemiczną nie zrealizowała wszystkich planów i zwróciła zgodnie z wyznaczonym w umowie terminem kwotę 960,00 zł.

Zarządzeniem Nr SG.0050.23.4.2020 Wójta Gminy z dnia 5 lutego 2020 roku ogłoszono konkurs na realizację zadań w ramach programu współpracy na rok 2020 w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. Konkurs ten obejmował zadanie:

 • integracja ze społecznością lokalną osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Zebrzydowice, od 1 czerwca 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, kwota 5.000 zł.

Na ogłoszony konkurs wpłynęła 1 oferta.

 • Rzymskokatolicka Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Zebrzydowicach, „ Grupa Integracyjna Stokrotki” – w okresie od 1 czerwca 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku - 5.000 zł.

Podpisano umowę na realizację powyższego zadania zgodnie z otwartym konkursem ofert. Rzymskokatolicka Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Zebrzydowicach w związku z sytuacją epidemiczną nie zrealizowała zadania i zgodnie z wyznaczonym w umowie terminem całą kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zadania zwróciła.

Ponadto ustawa o działalności pożytku publicznego w art. 19a dopuszcza możliwość realizacji zadania publicznego na wniosek organizacji publicznej po spełnieniu przez nią łącznie warunków określonych w ustawie. Z tego artykułu skorzystali:

 • Kolejowy Klub Sportowy "Spójnia" Zebrzydowice, który złożył ofertę na realizację zadania „Świąteczna gala piłkarska” w okresie od 16 grudnia 2020 roku do 23 grudnia 2020 roku - dotacja 2.500 zł + wkład własny.

Klub ze względu na panującą sytuację epidemiczną zobowiązał się do organizacji powyższego zadania w formie zgodnej z panującymi obostrzeniami, przy zachowaniu wszystkich wymaganych środków ostrożności. Podpisano umowę na realizację zadania i w wyznaczonym umową terminie Kolejowy Klub Sportowy "Spójnia" Zebrzydowice przedłożył sprawozdanie z jego realizacji.

Kwota rozdysponowana przez Gminę Zebrzydowice na realizację zadań publicznych w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie w 2020 roku – 25.500 zł. Łączna kwota zwrotu dotacji – 5.960.00 zł.
Całkowity koszt realizacji zadań publicznych w 2020 roku – 19.540,00 zł (łącznie ze środkami własnymi organizacji, które otrzymały dotacje - 35.724,92 zł).

Na zadanie z zakresu edukacji, oświaty i wychowania przeznaczono kwotę 55.000 zł

Zarządzeniem SG.0050.154.45.2019 Wójta Gminy Zebrzydowice z dnia 19 listopada 2019 r. ogłoszono konkurs na realizację zadania w ramach programu współpracy na rok 2020. Konkurs obejmował zadanie: "Dowóz z terenu Gminy Zebrzydowice 11 uczniów niepełnosprawnych na zajęcia edukacyjne do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Cieszynie przy ul. Mickiewicza 13."

Na konkurs wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca wymogi formalne złożona przez: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Cieszynie na kwotę 55.000 zł.

Podpisano umowę na realizację powyższego zadania. Organizacja zgodnie z umową przedłożyła sprawozdanie z realizacji zadania za okres 02.01.2020 – 23.12.2020 - kwota 55.000 zł.

Opierając się na ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz wcześniej przywołanej Uchwale Rady Gminy podpisano łącznie 6 umów na realizację zadań publicznych.

Ze względu na sytuację epidemiczną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i związanymi z tym obostrzeniami nie ogłoszono otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej, sportu, działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży oraz z zakresu ochrony i promocji zdrowia.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytki publicznego i o wolontariacie za rok 2020
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Sylwia Hernas
Data publikacji:28.04.2021 09:12
Wytworzył lub odpowiada za treść:Paulina Krawczyk
Data na dokumencie:28.04.2021
Informację aktualizował:Sylwia Hernas
Data aktualizacji:28.04.2021 09:12
Liczba wyświetleń dokumentu: 63