Protokół z XVI nadzwyczajnej Sesji
VIII kadencji Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 17 grudnia 2020 roku.

Miejsce sesji: sala sesyjna Urzędu Gminy Zebrzydowice
Obecni: radni według załączonej listy obecności.
Ponadto w posiedzeniu uczestniczył:
Wójt Gminy - Andrzej Kondziołka
Zastępca Wójta - Karol Sitek

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacje na temat porządku obrad.
 3. Powołanie sekretarza sesji.
 4. Powołanie komisji uchwał i wniosków.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • Nr XVI/206/2020 w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym,
  • Nr XVI/207/2020 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/181/2020 z dnia 8 grudnia 2020r. w sprawie zmiany budżetu na 2020 rok,
  • Nr XVI/208/2020 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zebrzydowice na rok 2021.
 6. Wolne wnioski i informacje.
 7. Zamknięcie obrad XVI sesji.

Ad.1
Przewodniczący Rady przywitał zebranych, przedstawił klauzulę informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych. Przewodniczący poprosił radnych o elektroniczne potwierdzenie obecności na sesji. Przewodniczący stwierdził prawomocność obrad – w sesji uczestniczy 13 radnych na 15 ustawowego składu rady (nieobecny radny Kukuczka i radny Żyła).

Ad.2
Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad. Głos zabrał Wójt. Podziękował radnym za udział w sesji. Wójt wyjaśnił przyczynę zmiany uchwały dot. ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Następnie Wójt przedstawił wniosek o rozszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/181/2020 z dnia 8 grudnia 2020r. w sprawie zmiany budżetu na 2020 rok. Poprosił Pana Przewodniczącego o wysondowanie stanowiska radnych dot. przyjęcia budżetu na 2021 rok. Wójt zaproponował poprawki do projektu budżetu. Wójt przekazał informacje – artykuł – dot. JSW – kwestia budowy szybu w Zebrzydowicach.
O godzinie 15:24 Przewodniczący Rady ogłosił przerwę w obradach.
O godzinie 15:25 na salę obrad przybył radnych Żyła.
Wznowienie obrad nastąpiło o godzinie 16:05.
Głos zabrał Wójt. Omówił i wprowadził dodatkowe zmiany do projektu budżetu na 2021 rok, wypracowane przez radnych i Wójta w czasie przerwy w obradach sesji. Przewodniczący Rady zarządził sprawdzenie obecności radnych - w sesji uczestniczy 14 radnych na 15 ustawowego składu rady (nieobecny radny Kukuczka). Przewodniczący Rady zarządził głosowanie autopoprawki do porządku obrad - dot. rozszerzenia porządku obrad o projekt uchwały Nr XVI/207/2020 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/181/2020 z dnia 8 grudnia 2020r. w sprawie zmiany budżetu na 2020 rok została przyjęta w głosowaniu jawnym imiennym jednogłośnie, 14 głosami za. Przewodniczący Rady zarządził głosowanie autopoprawki do porządku obrad - dot. rozszerzenia porządku obrad o projekt uchwały Nr XVI/208/2020 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zebrzydowice na 2021 rok została przyjęta w głosowaniu jawnym imiennym większością głosów, 13 głosami za, 1 głos przeciw (radna Joanna Hanzel). Porządek obrad z autopoprawkami został przyjęty w głosowaniu jawnym imiennym, jednogłośnie 14 głosami za.

Ad.3
Na sekretarza sesji Przewodniczący zaproponował radną Annę Stuś-Jarzyna, która wyraziła zgodę. Nie było innych kandydatur z sali. Kandydaturę przyjęto w głosowaniu jawnym imiennym jednogłośnie, 14 głosami za.

Ad.4
Do komisji uchwał i wniosków Przewodniczący Rady zaproponował następujące osoby: radną Joannę Hanzel, radnego Eugeniusza Lose i radnego Jarosława Turskiego. Radni wyrazili zgodę. Nie było innych propozycji kandydatur z sali. Skład komisji przyjęto w głosowaniu jawnym imiennym jednogłośnie, 14 głosami za.

Ad. 5
Komisja uchwał i wniosków przeszła do odczytania projektów uchwał.

 • Odczytano projekt uchwały Nr XVI/206/2020 w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Projekt uchwały został przedstawiony przez Wójta. Radni otrzymali projekt do wiadomości. Uchwałę podjęto większością głosów, 13 głosów za, 1 głos przeciw (radna Piątkowska).
 • Przedstawiono projekt uchwały Nr XVI/207/2020 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/181/2020 z dnia 8 grudnia 2020r. w sprawie zmiany budżetu na 2020 rok. Projekt uchwały został wprowadzony autopoprawką do porządku obrad przez Wójta. Radni otrzymali projekt uchwały. Uchwałę podjęto jednogłośnie, 14 głosami za.
 • Odczytano projekt uchwały Nr XVI/208/2020 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zebrzydowice na rok 2021. Projekt uchwały wprowadzony autopoprawka Wójta do porządku obrad. Uchwałę podjęto większością głosów, 12 głosów za, 1 głosów przeciw (radna Hanzel), 1 głos wstrzymujący (radny Lipka).

Ad.6
Wolne wnioski i informacje.
Radny Grzybek zapytał o szczepienia na Covid.
Radna Stuś-Jarzyna zapytała o odpady niebezpieczne składowane w Kaczycach. Wójt odparł, że nic się w tej kwestii nie zmieniło. Radna Stuś-Jarzyna zapytała o zabezpieczenie odpadów. Wójt wyjaśnił, że zostały wykonane prace zabezpieczające, odpady zostały wniesione do środka hali. Radna Stuś Jarzyna zapytała, czy firma Pardi jest zainteresowana utylizacja odpadów. Wójt odparł, że firma nie złożyła żadnego pisma w tej sprawie. Sprawa odpadów zajmują się organy ścigania. Radna Stuś Jarzyna zapytała, jak podobna sprawa związana z odpadami została załatwiona w Chybiu. Zastępca Wójta omówił temat.
Radny Grzybek zapytał, czy na pismo dot. prośby o interwencję w sprawie spotkań młodzieży na pasażu handlowym w Zebrzydowicach została udzielona odpowiedź z Policji. Wójt zaprzeczył. Wójt poinformował, że do przeprowadzenia szczepień przeciwko Covid zgłosiły się dwa ośrodki zdrowia – w Kończycach Małych i Kaczycach.
Radny Franek pogratulował przyjęcia budżetu i podziękował radnym. Przewodniczący Rady dodał, że ważne jest dobro Gminy. Radni są otwarci na dyskusję.

Ad. 7
Obrady XVI sesji Rady Gminy Zebrzydowice zakończono o godz. 16:30.

Protokołowała
Joanna Stawarczyk
Sekretarz
Anna Stuś-Jarzyna
Przewodniczył
Mirosław Franciszek Staniek

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Protokół z XVI Sesji Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 17 grudnia 2020 r.
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:
Data publikacji:
26.03.2021 11:15
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Joanna Stawarczyk
Data na dokumencie:
17.12.2020
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
26.03.2021 11:15

Rejestr zmian dokumentu

Liczba wyświetleń dokumentu: 85