ZAWIADOMIENIE

W dniu 25 marca 2021 r.
o godzinie 1530 w Sali widowiskowej
Gminnego Ośrodka Kultury w Zebrzydowicach
odbędzie się XVII sesja Rady Gminy Zebrzydowice.

Tematyka posiedzenia:

 1. Podjęcie uchwał:
  • Nr XVII/209/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zebrzydowice,
  • Nr XVII/210/2021 w sprawie zmiany budżetu na 2021 rok,
  • Nr XVII/211/2021 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,
  • Nr XVII/212/2021 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,
  • Nr XVII/213/2021 w sprawie zwolnienia z obowiązku wpłacenia do budżetu gminy nadwyżki budżetowej przez Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach,
  • Nr XVII/214/2021 w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, o której mowa w art.10 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych przypadających w Gminnym Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach,
  • Nr XVII/215/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Cieszyńskiego,
  • Nr XVII/216/2021 w sprawie przejęcia przez Gminę Zebrzydowice koszenia poboczy dróg powiatowych na terenie Gminy Zebrzydowice,
  • Nr XVII/217/2021 w sprawie zwolnienia i zwrotu opłaty oraz przedłużenia terminu na wniesienie opłat z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych należnych w 2021 roku,
  • Nr XVII/218/2021 w sprawie zmiany uchwały Nr III/33/2019 z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi,
  • Nr XVII/219/2021 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/284/17 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie wymiany istniejących źródeł ciepła na nowe wysokosprawne jednostki w budynkach/lokalach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Zebrzydowice zmienionym uchwałą Nr XXXII/345/18 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 22 marca 2018 r.,
  • Nr XVII/220/2021 w sprawie zmiany uchwały Nr IV/52/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zbycia w drodze sprzedaży, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kaczyce przy ul. Jana III Sobieskiego 56, będącej własnością Gminy Zebrzydowice,
  • Nr XVII/221/2021 w sprawie zbycia w drodze sprzedaży, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego jako przedmiotu odrębnej własności zlokalizowanego w budynku wielorodzinnym Spółdzielni Mieszkaniowej NOWA w Jastrzębiu - Zdroju, położonym w miejscowości Kaczyce, przy ul. G. Morcinka 17C/407 wraz z udziałem wynoszącym 4761/277940 części nieruchomości wspólnej, tj. działki o nr 388/49 w obrębie 0006 Otrębów o powierzchni 0,1684 ha,
  • Nr XVII/222/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy,
  • Nr XVII/223/2021 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zebrzydowice na rzecz Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A.,
  • Nr XVII/224/2021 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/248/13 z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Zebrzydowice, udostępnionych operatorom i przewoźnikom oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,
  • Nr XVII/225/2021 w sprawie wprowadzenia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zebrzydowice w 2021 roku,
  • Nr XVII/226/2021 w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Zebrzydowice na lata 2021 - 2026,
  • Nr XVII/227/2021 w sprawie uchwalenia Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Zebrzydowice,
  • Nr XVII/228/2021 w sprawie ustalenia regulaminu czystości i porządku na terenie Gminy Zebrzydowice,
  • Nr XVII/229/2021 w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Zebrzydowice.
 2. Wolne wnioski i informacje.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną przypominam o obowiązku zakrywania nosa i ust w miejscach publicznych.

  Przewodniczący
Rady Gminy Zebrzydowice
 
Mirosław Franciszek Staniek

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie o XVII sesji Rady Gminy w dniu 25 marca 2021 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Sylwia Hernas
Data publikacji:19.03.2021 09:05
Wytworzył lub odpowiada za treść:Joanna Stawarczyk
Data na dokumencie:19.03.2021
Informację aktualizował:Sylwia Hernas
Data aktualizacji:19.03.2021 09:05
Liczba wyświetleń dokumentu: 90