U C H W A Ł A NR III/28/02
RADY GMINY ZEBRZYDOWICE

z dnia 30 grudnia 2002r.

w sprawie: Przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki, Promocji i Ochrony Zdrowia na rok 2003.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. )

Rada Gminy Zebrzydowice
uchwala co następuje:

1. Przyjąć Gminny Program Profilaktyki, Promocji i Ochrony Zdrowia na rok 2003, który stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

2. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki, Promocji i Ochrony Zdrowia powierzyć Wójtowi Gminy.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

Załącznik nr 1
do uchwały nr III/28/02
z dnia 30 grudnia 2002r.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI, PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA
na rok 2003

Ochrona zdrowia stanowi jedno z zadań własnych gminy zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt. 5 ustawy o samorządzie gminnym. W myśl definicji Światowej Organizacji Zdrowia zdrowie to stan pozytywnego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego, a nie tylko brak choroby lub ułomności. Za niezbędne należy uznać określenie priorytetowych obszarów działań na rzecz poprawy stanu zdrowia mieszkańców gminy Zebrzydowice.

Gminny Program Profilaktyki , Promocji i Ochrony Zdrowia nie jest programem "zamkniętym", będzie ulegał rozbudowie i modyfikacji wynikających z rozpoznanych potrzeb. Działania podejmowane w ramach programu mają stanowić uzupełnienie świadczeń zdrowotnych i programów zdrowotnych finansowanych ze środków Śląskiej Regionalnej Kasy Chorych.
Działanie podejmowane w ramach programu będą finansowane ze środków budżetu gminy.
Środki na realizację programu w roku 2003, zostaną zabezpieczone uchwałą budżetową.

I. Cel strategiczny programu:

Poprawa stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia.

II. Sfery działania :

1. Promocja zdrowia

Działania adresowane do ludzi zdrowych, służące utrwalaniu stylu życia sprzyjającego zdrowiu i zwiększaniu świadomości zdrowotnej.

2. Profilaktyka zdrowotna

Działania adresowane do ludzi zdrowych z ukierunkowaniem na grupy podwyższonego ryzyka najczęściej występujących chorób.

III. Rodzaje podejmowanych działań :

1. Opieka pielęgniarska nad dziećmi w przedszkolach obejmująca :

a. nadzór nad higieną osobistą dzieci przedszkolnych - okresowe kontrole czystości osobistej wszystkich dzieci,

b. edukację zdrowotną dostosowaną do wieku dzieci,

c. współpracę z rodzicami oraz dyrekcją przedszkola i wychowawcami,

2. Profilaktyka stomatologiczna dzieci w szkołach i przedszkolach obejmującą:

a. edukację zdrowotną - nauka o zębach w formie zabawy

b. naukę szczotkowania i instruktażu higieny jamy ustnej,

c. zabezpieczenie profilaktyczne bruzd zębów stałych lakierem szczelinowym ( w miarę możliwości finansowych),

d. rozpoznanie i wskazanie leczenia

f. wdrożenie zwyczaju regularnych przeglądów stomatologicznych przynajmniej dwa razy w roku.

g. fluoryzację zębów - 6 klasa

3. Profilaktyka wad postaw u dzieci obejmująca:

a. badanie przesiewowe wad postawy dzieci klas 1-6 szkół podstawowych,

b. prowadzenie zajęć na basenie oraz gimnastyki korekcyjnej dla dzieci wyłonionych w badaniach przesiewowych.

4. Profilaktyka chorób układu krążenia obejmująca :

a. wczesne wykrywanie najistotniejszych czynników ryzyka chorób układu krążenia: cukrzycy i miażdżycy w grupach wiekowych o podwyższonym ryzyku - badania przesiewowe poziomu cukru i cholesterolu oraz pomiar ciśnienia tętniczego, dofinansowanie do poradni cukrzycowej

b. edukację zdrowotną dotyczącą zdrowego stylu życia.

5. Profilaktyka chorób nowotworowych obejmująca :

a. badania przesiewowe wykonywane w grupach wiekowych najbardziej narażonych na nowotwory ( poza tym co refunduje Śląska Regionalna Kasa Chorych) :

-piersi,
-szyjki macicy
-prostaty

6. Wspieranie finansowe organizacji i stowarzyszeń pozarządowych realizujących zadania z zakresu profilaktyki, promocji i ochrony zdrowia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Uchwała w sprawie: Przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki, Promocji i Ochrony Zdrowia na rok 2003
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:
Data publikacji:
28.07.2003 07:42
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:
Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
28.07.2003 07:42

Rejestr zmian dokumentu

Liczba wyświetleń dokumentu: 192