OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZEBRZYDOWICE
znak: PR.6220.1.6.2021 z dnia 01.03.2021 r.

Na podstawie art. 33 ust. 1, art. 59 ust. 1 pkt. 1, art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) Wójt Gminy Zebrzydowice zawiadamia, że na wniosek Pana Mirosława Marzoll, Transport Towarowy Eksport – Import „MARZOLL” Mirosław Marzoll, wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Uruchomienie instalacji do destylacji rozpuszczalników na działce 60/27 w miejscowości Kaczyce, w gminie Zebrzydowice”.

Jednocześnie Wójt Gminy Zebrzydowice zawiadamia, że:

  • przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
  • każdy może zapoznać się z dokumentacją sprawy, w tym z wnioskiem, raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i uzupełnieniem informacji o przedsięwzięciu, oraz dostępnymi dokumentami zebranymi w przedmiotowej sprawie; dokumentacja znajduje się do wglądu w Urzędzie Gminy Zebrzydowice w godzinach pracy urzędu,
  • z dokumentacją sprawy każdy może się zapoznać w dniach od 02.03.2021 r. do 31.03.2021 r.; w tym samym terminie można zgłaszać uwagi i wnioski (w formie pisemnej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym i ustnie do protokołu) na adres: Urząd Gminy Zebrzydowice ul. ks. A. Janusza 6, 43 – 410 Zebrzydowice, email: ug@zebrzydowice.pl; uwagi lub wnioski złożone po upływie wskazanego wyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia,
  • informacje, w jaki sposób zgłoszone uwagi i wnioski zostały wzięte pod uwagę oraz w jakim zakresie zostały uwzględnione, zawarte będą w uzasadnieniu decyzji,
  • organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Zebrzydowice, natomiast organami uzgadniającymi i opiniującymi są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach, Dyrektor Zarządu Zlewni PGW WP w Gliwicach, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie, Marszałek Województwa Śląskiego.

Załącznik: klauzula informacyjna.

Powyższe upubliczniono w dniu 01.03.2021 r.

  z up. WÓJTA
mgr inż. Karol Sitek
Zastępca Wójta

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice PR.6220.1.6.2021 z dnia 1 marca 2021 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Sylwia Hernas
Data publikacji:01.03.2021 12:36
Wytworzył lub odpowiada za treść:Bernadeta Walczysko
Data na dokumencie:01.03.2021
Informację aktualizował:Sylwia Hernas
Data aktualizacji:01.03.2021 12:36
Liczba wyświetleń dokumentu: 85