OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZEBRZYDOWICE
znak: PR.6220.1.5.2021 z dnia 01.03.2021 r.

Na podstawie art. 49, art. 61 § 4, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.z 2020, poz. 256 ze zm. ) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.), dalej ustawa ooś, Wójt Gminy Zebrzydowice zawiadamia strony postępowania, że na wniosek z dnia 8 stycznia 2021 r. Pana Mirosława Marzoll, Transport Towarowy Eksport – Import „MARZOLL” Mirosław Marzoll, wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Uruchomienie instalacji do destylacji rozpuszczalników na działce 60/27 w miejscowości Kaczyce, w gminie Zebrzydowice”.
W sprawie przeprowadzana jest ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, tutejszy organ wystąpił o opinie i uzgodnienia do następujących organów: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Cieszynie, Dyrektora Zarządu Zlewni PGW WP w Gliwicach, Marszałka Województwa Śląskiego.

Strony postępowania mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania administracyjnego, w tym zgłaszania ewentualnych uwag i wniosków. W związku z tym, strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, w tym z wnioskiem, raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i uzupełnieniem informacji o przedsięwzięciu, oraz dostępnymi dokumentami zebranymi w przedmiotowej sprawie w Urzędzie Gminy Zebrzydowice w godzinach pracy urzędu po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu telefonicznie (tel. 32 47 55 122) oraz zgłaszać uwagi i wnioski, w terminie do dnia 31.03.2021 r.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Powyższe upubliczniono w dniu 01.03.2021 r.

Załącznik: informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

  z up. WÓJTA
mgr inż. Karol Sitek
Zastępca Wójta

Art. 49 Kpa: Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
Art. 74 ust. 3 ustawy ooś: Jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10, stosuje się przepisy art. 49 Kpa.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice PR.6220.1.5.2021 z dnia 1 marca 2021 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Sylwia Hernas
Data publikacji:01.03.2021 12:25
Wytworzył lub odpowiada za treść:Bernadeta Walczysko
Data na dokumencie:01.03.2021
Informację aktualizował:Sylwia Hernas
Data aktualizacji:01.03.2021 12:25
Liczba wyświetleń dokumentu: 45