OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZEBRZYDOWICE
znak: PR.6220.9.11.2020 z dnia 24.02.2021 r.

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2020, poz.283 ze zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.z 2020, poz. 256 ze zm.) Wójt Gminy Zebrzydowice informuje strony postępowania o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie administracyjne, wszczęte na wniosek z dnia 7 sierpnia 2020 r. P. Mirosława Marzoll prowadzącego działalność pn. Transport Towarowy Eksport - Import „MARZOLL” Mirosław Marzoll ul. Sienkiewicza 4, 43 – 400 Cieszyn, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Uruchomienie instalacji do destylacji rozpuszczalników na działce 60/27 w miejscowości Kaczyce, w gminie Zebrzydowice”. Z treścią decyzji strony postępowania mogą się zapoznać w Urzędzie Gminy Zebrzydowice po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu telefonicznie.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Powyższe upubliczniono w dniu 25.02.2021r.

  z up. WÓJTA
mgr inż. Karol Sitek
Zastępca Wójta

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice PR.6220.9.11.2020 z dnia 24 lutego 2021 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Sylwia Hernas
Data publikacji:25.02.2021 13:50
Wytworzył lub odpowiada za treść:Bernadeta Walczysko
Data na dokumencie:24.02.2021
Informację aktualizował:Sylwia Hernas
Data aktualizacji:25.02.2021 13:50
Liczba wyświetleń dokumentu: 59