ZAWIADOMIENIE
GENERALNEGO DYREKTORA
OCHRONY ŚRODOWISKA


DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.89.2018.mko.77
z dnia 16 lutego 2021 r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, ze zm.), dalej Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353, ze zm.), dalej ustawa ooś, zawiadamiam, że Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, z dnia 15 lutego 2021r., znak: DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.89.2018.mko.76, odmówił zawieszenia postępowania odwoławczego od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 29 czerwca 2018 r., znak: WOOŚ.4235.10.2016.KC.33, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Udostępnienie i przemysłowe zagospodarowanie zasobów w obrębie złoża Bzie-Dębina 1-Zachód dla KWK "Borynia-Zofiówka-Jastrzębie" Ruch "Zofiówka".
Z treścią postanowienia strony postępowania mogą zapoznać się w: Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach, Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój, Urzędzie Gminy Pawłowice oraz Urzędzie Gminy Zebrzydowice.
Doręczanie postanowienia stronom postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni liczonych od następnego dnia po dniu upublicznienia zawiadomienia.
Ponadto treść decyzji zostanie opublikowana w terminie do 14 dni od dnia jej wydania w "Publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie", do którego link znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.gdos.gov.pl).

Upubliczniono w dniach: od 23.02.2021 r. do 09.03.2021 r.

Upubliczniono dnia 23.02.2021 r. w BIP Urzędu Gminy Zebrzydowice.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 16 lutego 2021 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Sylwia Hernas
Data publikacji:23.02.2021 12:49
Wytworzył lub odpowiada za treść:Anna Jasińska
Data na dokumencie:16.02.2021
Informację aktualizował:Sylwia Hernas
Data aktualizacji:23.02.2021 12:49
Liczba wyświetleń dokumentu: 113