ZAWIADOMIENIE
DYREKTOR
ZARZĄDU ZLEWNI WÓD POLSKICH W GLIWICACH


GL.ZUZ.1.4210.388.2020.JPA/JPŁ
z dnia 1 grudnia 2020 r.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach, na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), art. 389 pkt 1 i 6 w związku z art. 16 pkt 65 lit. a) i lit. f), art. 35 ust. 3 pkt 7, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 7 i art. 401 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.),

informuje

o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 07.07.2020r., przekazany przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach przy zawiadomieniu z dnia 20.07.2020r. (znak GL.RUZ.4210.149m.2020./PP/TS, data wpływu 27.07.2020r.), skorygowany pismem z dnia 05.08.2020r. (data wpływu: 10.08.2020r.) oraz pismem z dnia 31.08.2020r. (data wpływu 04.09.2020r.), jak również uzupełniony pismem z dnia 25.11.2020r., Zarządu Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, działającego przez Pełnomocnika, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

  1. wykonanie urządzenia wodnego - wylotu kanalizacji deszczowej W1 (o średnicy 400mm), na działce o numerze ewidencyjnym 1750/11, obręb Kończyce Małe),
  2. usługę wodną, tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do urządzenia wodnego (rowu na działce o numerze ewidencyjnym 2140, obręb Kończyce Małe) za pomocą wylotu W1 w miejscowości Kończyce Małe w ramach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Budowa chodnika wzdłuż Drogi Wojewódzkiej nr 937 ul. Jagiellońskiej w Kończycach Małych".

Informujemy ponadto, że:

  • zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mają możliwość składania uwag i wniosków, a także wypowiedzenia się w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
    Ponadto informuje, że po upływie w/w terminu, w przypadku braku zgłoszenia przez strony uwag i ewentualnych uzupełnień do akt sprawy, przedmiotowe postępowanie administracyjne zostanie zakończone decyzją, wydaną na podstawie złożonego wniosku i materiałów zgromadzonych przez organ;
  • zgodnie z art. 73 § 1 i § 1a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego strona ma prawo wglądu w akta sprawy w lokalu organu, tj. w Zarządzie Zlewni w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Robotnicza 2, w Dziale Zgód Wodnoprawnych, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu (pokój nr 25, tel. 697 102 274);
  • zgodnie z art. 41 § 1 i § 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego, a w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny;
  • zgodnie z art. 40 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego jeżeli strona ustanowiła pełnomocnika, pisma doręcza się pełnomocnikowi, a jeżeli ustanowiono kilku pełnomocników, doręcza się pisma tylko jednemu pełnomocnikowi;

Upubliczniono dnia 9.12.2020 r. w BIP Urzędu Gminy Zebrzydowice.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Sylwia Hernas
Data publikacji:09.12.2020 11:58
Wytworzył lub odpowiada za treść:Marcin Nowak
Data na dokumencie:01.12.2020
Informację aktualizował:Sylwia Hernas
Data aktualizacji:09.12.2020 11:58
Liczba wyświetleń dokumentu: 106