ZAWIADOMIENIE

W dniu 8 grudnia 2020 r.
o godzinie 1530 w Sali widowiskowej
Gminnego Ośrodka Kultury w Zebrzydowicach
odbędzie się XV sesja Rady Gminy Zebrzydowice.

Tematyka posiedzenia:

 1. Podjęcie uchwał:
  • Nr XV/180/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zebrzydowice,
  • Nr XV/181/2020 w sprawie zmiany budżetu na 2020 rok,
  • Nr XV/182/2020 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zebrzydowice,
  • Nr XV/183/2020 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zebrzydowice na rok 2021,
  • Nr XV/184/2020 w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego,
  • Nr XV/185/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej,
  • Nr XV/186/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu na realizację zadania pn.: „Organizacja oraz zarządzanie publicznym transportem zbiorowym na linii komunikacyjnej nr R10 w granicach administracyjnych Gminy Zebrzydowice”,
  • Nr XV/187/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu na realizację powiatowej publicznej komunikacji autobusowej,
  • Nr XV/188/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Cieszyn na realizację zadania pn.: „Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego użyteczności publicznej, dotyczącej cieszyńskiej komunikacji miejskiej”,
  • Nr XV/189/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy,
  • Nr XV/190/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu,
  • Nr XV/191/2020 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok,
  • Nr XV/192/2020 w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  • Nr XV/193/2020 w sprawie przyjęcia obowiązku odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, położone na terenie Gminy Zebrzydowice,
  • Nr XV/194/2020 w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, położonych na terenie Gminy Zebrzydowice oraz terminu, częstotliwości i trybu uiszczania tej opłaty,
  • Nr XV/195/2020 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz terminów i miejsca składania deklaracji,
  • Nr XV/196/2020 w sprawie określenia warunków i tryb składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
  • Nr XV/197/2020 w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Zebrzydowice,
  • Nr XV/198/2020 w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Kończyce Małe,
  • Nr XV/199/2020 w sprawie podziału środków oraz form dofinansowania, doskonalenia i dokształcania zawodowego nauczycieli na rok 2021,
  • Nr XV/200/2020 w sprawie kierunków i działań Profilaktyki i Promocji Zdrowia Gminy na lata 2021 – 2025,
  • Nr XV/201/2020 w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Zebrzydowice na lata 2021 – 2023,
  • Nr XV/202/2020 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021,
  • Nr XV/203/2020 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021,
  • Nr XV/204/2020 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zebrzydowice.
 2. Wolne wnioski i informacje.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną przypominam o obowiązku zakrywania nosa i ust w miejscach publicznych.

  Przewodniczący
Rady Gminy Zebrzydowice
 
Mirosław Franciszek Staniek

 Zapraszamy do udziału w posiedzeniu

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie o XV sesji Rady Gminy w dniu 8 grudnia 2020 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Sylwia Hernas
Data publikacji:02.12.2020 15:05
Wytworzył lub odpowiada za treść:Joanna Stawarczyk
Data na dokumencie:02.12.2020
Informację aktualizował:Sylwia Hernas
Data aktualizacji:02.12.2020 15:05
Liczba wyświetleń dokumentu: 91