U C H W A Ł A NR III/27/02
RADY GMINY ZEBRZYDOWICE

z dnia 30 grudnia 2002r.

w sprawie : przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2003.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r.) w związku z art. 4 1 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. Nr 147 poz. 1231 z 2002r.)

Rada Gminy Zebrzydowice
uchwala co następuje :

1. Przyjąć Gminny Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, który stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

3. Upoważnić Wójta Gminy do podziału środków na realizację poszczególnych zadań Programu przeznaczonych w budżecie gminy na ten cel, po zasięgnięciu opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

4. Traci moc Uchwała Nr XXXVI /289/ 01 z dnia 27 grudnia 2001r.

5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

Załącznik nr 1
do uchwały nr III/27/02
z dnia 30 grudnia 2002 r

Gminny Program Profilaktyki
i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
na rok 2003

Wstęp

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz. U. Nr 127 z dnia 27 października 1996r. poz. 593 z późniejszymi zmianami / nakłada na gminy obowiązek rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Trzeźwość uznano jako "...warunek moralnego i materialnego dobra Narodu...".
Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należy do zadań własnych gminy /art. 4 1 ust/. Obowiązujące od 29 grudnia 1996r. zapisy nakładają na samorząd gminy szereg obowiązków - ale określają również źródła finansowania tych przedsięwzięć, stwarzając jednocześnie warunki dla kreowania lokalnych działań w zakresie profilaktyki antyalkoholowej. Realizacja zadań, o których mowa w ustawie prowadzona jest w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, który zostaje uchwalony przez Radę Gminy. Szczególną rolę Rada Gminy wyznacza powołanej przez siebie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Diagnoza sytuacji w gminie Zebrzydowice w aspekcie problemów alkoholowych za rok 2002.

Źródłem informacji diagnozującym stan spożywania napojów alkoholowych oraz skorelowana z nim problematyka występujących patologii społecznych towarzyszących nadmiernemu spożyciu alkoholu są : badania ankietowe, dane statystyczne z Policji, Gminnego Ośrodka Opieki Społecznej oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Z danych statystycznych Komisariatu Policji w Zebrzydowicach wynika, że w roku 2002 przeprowadzono 44 interwencje w związku z nadużywaniem alkoholu, z tego 18 osób zatrzymano do wytrzeźwienia, w tym 12 osób przewieziono do PIZ KPP Cieszyn oraz 6 osób do Izby Wytrzeźwień w Bielsku - Białej. Natomiast 12 osobom wszczęto postępowania przygotowawcze z art. 207 § 1 kk za znęcanie.

"W Gminie zwiększone spożycie alkoholu uwarunkowane jest czynnikiem lokalnym tj. otwarciem granicy i zakupami alkoholu w Czechach. Nie występują w gminie problemy : produkcji alkoholu bez zezwolenia (bimbrownictwo), czy kradzież alkoholu.
Zmienia się od lat struktura spożycia, nie spożywa się już 60% czy 70 % wódek, a co najwyżej 40% - 50 %. Należy przypuszczać , że w strukturze spożycia jest więcej piwa, podobnie jak lepszych gatunków wódki ( tanich koniaków, wódek do drinków z Czech itp.). Z obserwacji wynika, że największe spożycie występuje wśród osób najgorzej wykształconych, niepracujących z rodzin biednych, bezrobotnych , a także już częściowo uzależnionych.
W ostatnich latach zwiększyła się w gminie dostępność do alkoholu , rozszerzyły się możliwości częstszego kontaktu z alkoholem, włącznie z liczbą okazji do wypicia.. Alkohol pojawia się wśród lokalnej społeczności jako element towarzyszący spędzaniu czasu wolnego, rozrywce masowej czy rekreacji. Towarzyszy okazjom rodzinnym, dniom wolnym od pracy (długie weekendy). Postawy wobec "picia" nie są skrajnie negatywne, panuje zbytnia tolerancja wobec picia alkoholu przez młodzież, osoby z rodzin biednych ("topią bezrobocie w alkoholu").

Społeczeństwo potrzebuje rzetelnej informacji na czym polega choroba alkoholowa i jakie są możliwości jej leczenia. Dzisiejszy stan wiedzy o alkoholizmie pozwala na osiągnięcie niezłych wyników w leczeniu tej choroby. Leczenie alkoholizmu jako kontroli wymaga od chorego uznania, że nie da się zapanować nad piciem, utrzymać go w ryzach, właściwie kontrolować.
Dlatego jedynym wyjściem jest uznać własną bezsilność wobec alkoholu i całkowicie z niego zrezygnować. Po drugie leczenie alkoholizmu, jako choroby zaprzeczenia wymaga od chorego spojrzenia prawdzie w oczy i zobaczenia jakiego spustoszenia poczynił alkohol w jego życiu. A więc nie istnieją żadne cudowne środki, żadne tabletki, które uwolniłyby człowieka od nałogu. Musi to być długi i skomplikowany proces, w którym w dodatku konieczny jest świadomy i zaangażowany współudział samego chorego.

Za odpowiedzialnych w sposób widoczny i realnie mający wpływ na społeczeństwo w dziedzinie spożycia alkoholu należy uważać w naszej gminie : rodziców, policję, nauczycieli, księży a także publikatory (w tym prasę lokalną).
Przed lokalnymi organami zainteresowanymi problemem alkoholizmu nie stoją wielkie problemy, ale raczej pytania dotyczące wykorzystania dostępnych środków dla polepszenia kultury picia, jakości i standardu punktów dystrybucji i zwalczania elementów patologii. Konieczne jest współdziałanie parafii - szkoły - rodziny. Ten wniosek w skali gminy Zebrzydowice uważać można za jeden z najistotniejszych.

Mając świadomość występujących patologii, podjęto działania zmierzające do ograniczenia spożycia alkoholu, zasad usytuowania na terenie Gminy Zebrzydowice miejsc sprzedaży napojów alkoholowych. Określono obiekty, na terenie których zabroniono spożywanie alkoholu i wydawania zezwoleń na ich spożycie. Uchwałą Rady Gminy ustalono liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 4,5 % , z wyjątkiem piwa, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

Główne cele i metody realizacji programu

Rada Gminy Zebrzydowice , uwzględniając trzeźwość jako niezbędny warunek moralnego i materialnego dobra gminy, przyjmuje cele i metody realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, do których zalicza :

I. Podejmowanie działań zmierzających do zmniejszenia ilości spożywanego alkoholu szczególnie wśród młodzieży poprzez :

1. kontrolę rynku w zakresie przestrzegania zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim i jego reklamy,

2. edukację rodziców i wychowawców w zakresie pomagania młodzieży w utrzymaniu abstynencji.

II. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu:

1. Informowanie w miejscach publicznych za pomocą wydawanych ulotek, plakatów i broszur na temat choroby alkoholowej oraz możliwości jej leczenia,

2. współudział w finansowaniu działań terapeutycznych prowadzonych w placówce odwykowej, w ramach którego można dofinansować program terapeutyczny lub powiększyć zespół terapeutów,

3. kontynuację pracy punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin (wynagrodzenie, doposażenie, czynsz, materiały biurowe i pomocnicze, szkolenia, finansowanie bieżące),

4. dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych dla pracowników punktu konsultacyjnego w zakresie pracy z osobami uzależnionymi ,współuzależnionymi oraz ofiarami przemocy w rodzinie, gdzie występuje alkoholizm,

5. dofinansowanie obozów terapeutycznych prowadzonych według określonego programu terapeutycznego przez specjalistów w zakresie terapii uzależnienia od alkoholu,

6. kierowanie osób nadużywających alkohol do sądu celem zobowiązania ich do podjęcia leczenia - pokrycie kosztów biegłego sądowego,

7. dofinansowanie do programu profilaktycznego realizowanego przez Izbę Wytrzeźwień w Bielsku Białej.

III. Udzielanie rodzinom , w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie poprzez:

1. finansowanie obozów, kolonii, ferii zimowych i wycieczek realizujących program zajęć profilaktycznych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych,

2. finansowanie specjalistycznych miejsc pomocy dla ofiar przemocy domowej - kierowanie członków rodzin z problemami alkoholowymi do schronisk, punktów konsultacyjnych,

3. prowadzenie badań w środowisku lokalnym,

4. finansowanie różnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w postaci zajęć pozalekcyjnych o treści profilaktycznej,

5. wspomaganie działań interwencyjnych policji wobec osób nadużywających alkohol :

- usprawnienie działań w zakresie szybkiego reagowania w przypadkach stosowania przemocy w rodzinach zagrożonych alkoholizmem oraz w stosunku do osób nadużywających alkoholu,

- podejmowanie działań dla skutecznego przeciwdziałania zagrożeniom wynikający z przebywania w miejscach publicznych obywateli po spożyciu alkoholu - w stanie nietrzeźwym,

- zapewnienie warunków konieczności stosowania przymusu dowozu do sądu osób nadużywających alkoholu.

IV . Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży poprzez:

1. publikacje w lokalnej gazecie mające na celu informowanie społeczności lokalnej o konsekwencjach picia alkoholu,

2. organizowanie i prowadzenie na terenie szkół i innych placówek oświatowo - wychowawczych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży.

3. doposażenie placówek prowadzących takie programy w pomoce i sprzęt niezbędny do realizacji zajęć socjoterapeutycznych,

4. kontynuację pracy w świetlicach środowiskowo-socjoterapeutycznych oraz finansowanie tworzenia świetlic środowiskowo - socjoterapeuycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą ( w tym sportową ) przede wszystkim w celu objęcia opieką dzieci z rodzin patologicznych,

5. prowadzenie kursów i programów profilaktycznych dla rodziców dotyczących rozwijania umiejętności rozmawiania z dziećmi na temat alkoholu i problemów alkoholowych - organizowanych na terenie szkół, ośrodków kultury oraz parafii,

6. Organizowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego dla młodzieży ponadgimnazjalnej ( sport)

7. współpracę z organizacjami pozarządowymi, koalicjami trzeźwościowymi mającymi na celu promocję zdrowego stylu życia i propagowanie trzeźwych obyczajów np. finansowanie lokalnych imprez sportowych, kulturalnych - dla dzieci i młodzieży itp. na podstawie przedłożonych projektów profilaktycznych, (udostępnienie istniejącej bazy sportowo-rekreacyjnej ).

8. wspieranie środowiskowych liderów młodzieżowych propagujących trzeźwy styl życia,

9. wszechstronne wspieranie, kształcenie w dziedzinie profilaktyki pedagogów szkolnych, nauczycieli, wychowawców , policjantów, higienistek itp.

Zadania te są realizowane między innymi przy pomocy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, której działalność ma przede wszystkim charakter inicjujący, opiniujący i nadzorujący w stosunku do wszystkich zadań związanych z profilaktyką alkoholową.
Przeprowadzając lustrację warunków środowiskowych a także na podstawie wywiadów oraz rozmów z osobami uzależnionymi Komisja podejmuje czynności zmierzające do orzeczenia wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.

V. Zasady wynagradzania

1. Członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wypłaca się z dniem 1 stycznia 2003r. wynagrodzenie miesięcznie dla :

a/ Przewodniczącego Gminnej Komisji - w wysokości 168.00 zł.

b/ Sekretarza Gminnej Komisji - w wysokości 145.00 zł.

c/ dla pozostałych członków Gminnej Komisji - w wysokości 112.00 zł.

Finansowanie zadań określonych w programie odbywać się będzie na zasadzie rozdziału grantów opiniowanych przez Komisję i przyznawanych przez Wójta Gminy.

Narzędzia działań przedstawionych w zadaniach

Jako narzędzie działań przyjmuje się:

1. Szkolenie kadry placówek niosących pomoc rodzinom dotkniętym problemem alkoholowym oraz osób zatrudnionych w innych instytucjach stykających się z różnymi aspektami problemów alkoholowych.

2. Udział w kampaniach edukacyjnych.

3. Udział w organizowanych programach badawczych.

4. Organizowanie grup terapeutycznych dla osób uzależnionych.

5. Organizowanie akcji profilaktycznych (np. konkurs, festyn, imprezy sportowe.)

6. Organizowanie i prowadzenie na terenie szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży a także dla rodziców.

7. Utworzenie i prowadzenie świetlic środowiskowo - socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin patologicznych.

8. Diagnozowanie rynku lokalnego w sferze rozwiązań problemów alkoholowych (opinie, ankiety).

9. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej.

Środki

Środki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2003
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:28.07.2003 07:39
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:28.07.2003 07:39
Liczba wyświetleń dokumentu: 89