Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice dot. konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Zebrzydowice.

 1. Przedmiot konsultacji:
  Na podstawie Zarządzenia nr SG.0050.132.42.2020 z dnia 16 listopada 2020 roku Wójta Gminy Zebrzydowice zapraszam organizacje pozarządowe prowadzące działalność na terenie Gminy do konsultacji projektów uchwał Rady Gminy Zebrzydowice w sprawie "Programu Wspierania Rodziny w Gminie Zebrzydowice na lata 2021-2023."
 2. Termin konsultacji:
  Dzień 16 listopada 2020 roku wyznacza się na dzień rozpoczęcia konsultacji, natomiast dzień 30 listopada 2020 roku jako dzień ich zakończenia.
 3. Forma konsultacji:
  Z projektami uchwał można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zebrzydowice, na stronie internetowej Urzędu Gminy Zebrzydowice oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zebrzydowice.
  Propozycje i uwagi należy zgłaszać w czasie trwania konsultacji osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach, ul. Ks. Janusza 6. pok. Nr 4 lub na adres elektroniczny gops@zebrzydowice.pl.
 4. Stanowisko merytoryczne:
  Wyjaśnień w sprawie projektów uchwał i konsultacji udziela Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach, tel. 32 4755119.
  z up. WÓJTA
mgr inż. Karol Sitek
Zastępca Wójta

 


 

Zarządzenie Nr SG.0050.132.42.2020
Wójta Gminy Zebrzydowice
z dnia 16 listopada 2020

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu Wspierania Rodziny w Gminie Zebrzydowice na lata 2021-2023"

     Na podstawie art. 176 pk1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 poz. 821 ze zm.) 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 713 ze zm.), uchwały Nr IX/74/15 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Zebrzydowice (Dz. Urz. Woj. Sla z 2015r poz. 4564) Uchwały XLI/389/10 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymii podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Zebrzydowice w dziedzinach działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Sla z 2010r Nr 196 poz.3034).

§ 1.

 1. Zarządzam przeprowadzenie konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz.U.z2020r.poz.1057zzm.) oraz mieszkańcami Gminy Zebrzydowice projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu Wspierania Rodziny w Gminie Zebrzydowice na lata 2021-2023"
 2. Wskazuję jako formę konsultacji społecznych zbieranie uwag z wykorzystaniem formularza ankietowego (ankiety drukowane, pobrane ze strony internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach).
 3. Konsultacje odbędą się w terminie od 16 listopada 2020r. do 28 listopada 2020r.
 4. Ustalam treść ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia i umieszczam je na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zebrzydowice, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zebrzydowice i na stronie internetowej Gminy.

§ 2.

 1. Zainteresowane osoby spośród mieszkańców Gminy Zebrzydowice mogą złożyć swoje uwagi i propozycje do projektu dokumentu będącego przedmiotem konsultacji na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.
 2. Uwagi należy składać na formularzu zgłaszania uwag / propozycji na adres mailowy: gops@zebrzydowice.pl lub osobiście, a także drogą pocztową do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach, 43-410 Zebrzydowice, ul. ks. A. Janusza 6.
 3. Formularz zgłaszania uwag / propozycji zostanie udostępniony na stronie internetowej lub można go uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach.

§ 3.

 1. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji społecznych i udzielającą wyjaśnień jest Daniel Kroczek - kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach.
 2. Realizację działań związanych z udostępnieniem osobom zainteresowanym formularza oraz komletowaniem składanych uwag powierzam Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  z up. WÓJTA
mgr inż. Karol Sitek
Zastępca Wójta


 

Załącznik do Zarządzenia Nr SG.0050.132.42.2020
Wójta Gminy Zebrzydowice
z dnia  16 listopada 2020 r.


 

Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice dot. konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Zebrzydowice.

 1. Przedmiot konsultacji:
  Na podstawie Zarządzenia nr SG.0050.132.42.2020 z dnia 16 listopada 2020 roku Wójta Gminy Zebrzydowice zapraszam organizacje pozarządowe prowadzące działalność na terenie Gminy do konsultacji projektów uchwał Rady Gminy Zebrzydowice w sprawie "Programu Wspierania Rodziny w Gminie Zebrzydowice na lata 2021-2023."
 2. Termin konsultacji:
  Dzień 16 listopada 2020 roku wyznacza się na dzień rozpoczęcia konsultacji, natomiast dzień 30 listopada 2020 roku jako dzień ich zakończenia.
 3. Forma konsultacji:
  Z projektami uchwał można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zebrzydowice, na stronie internetowej Urzędu Gminy Zebrzydowice oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zebrzydowice.
  Propozycje i uwagi należy zgłaszać w czasie trwania konsultacji osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach, ul. Ks. Janusza 6. pok. Nr 4 lub na adres elektroniczny gops@zebrzydowice.pl.
 4. Stanowisko merytoryczne:
  Wyjaśnień w sprawie projektów uchwał i konsultacji udziela Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach, tel. 32 4755119.
  z up. WÓJTA
mgr inż. Karol Sitek
Zastępca Wójta

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Zebrzydowice na lata 2021-2023
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Sylwia Hernas
Data publikacji:16.11.2020 14:45
Wytworzył lub odpowiada za treść:Daniel Kroczek
Data na dokumencie:16.11.2020
Informację aktualizował:Sylwia Hernas
Data aktualizacji:16.11.2020 14:58
Liczba wyświetleń dokumentu: 7