Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice dot. konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Zebrzydowice.

 1. Przedmiot konsultacji:
  Na podstawie Zarządzenia nr SG.0050.129.41.2020 z dnia 06 listopada 2020 roku Wójta Gminy Zebrzydowice zapraszam organizacje pozarządowe prowadzące działalność na terenie Gminy do konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Zebrzydowice w sprawie kierunków i działań Profilaktyki i Promocji Zdrowia Gminy na lata 2021-2025.
 2. Termin konsultacji:
  Dzień 12 listopada 2020 roku wyznacza się na dzień rozpoczęcia konsultacji, natomiast dzień 18 listopada 2020 roku jako dzień ich zakończenia.
 3. Forma konsultacji:
  Z projektem uchwały można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zebrzydowice.
  Propozycje i uwagi należy zgłaszać w czasie trwania konsultacji osobiście w Urzędzie Gminy Zebrzydowice, ul. Ks. Janusza 6 lub na adres elektroniczny ose@zebrzydowice.pl.
 4. Stanowisko merytoryczne:
  Wyjaśnień w sprawie projektu uchwały i konsultacji udziela Weronika Jendral, tel. 324755144
  WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA

 


 

Zarządzenie Nr SG.0050.129.41.2020
Wójta Gminy Zebrzydowice
z dnia 6 listopada 2020

w sprawie przeprowadzenia konsultacji uchwały w sprawie kierunków i działań Profilaktyki i Promocji Zdrowia Gminy na lata 2021-2025.

     Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), w wykonaniu Uchwały Nr XLI/389/10 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Zebrzydowice w dziedzinach działalności statutowej tych organizacji

§ 1.

 1. Zarządzam przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Zebrzydowice w sprawie kierunków i działań Profilaktyki i Promocji Zdrowia Gminy na lata 2021-2025 z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.).
 2. Wyznaczam dzień 12 listopada 2020 roku jako dzień rozpoczęcia konsultacji i dzień 18 listopada 2020 roku jako dzień ich zakończenia.
 3. Ustalam treść ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji w brzmieniu stanowiącym załącznik do zarządzenia i umieszczam je na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Zebrzydowice

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA


 

Załącznik do Zarządzenia Nr SG.0050.129.41.2020
Wójta Gminy Zebrzydowice
z dnia  6 listopada 2020 r.


 

Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice dot. konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Zebrzydowice.

 1. Przedmiot konsultacji:
  Na podstawie Zarządzenia nr SG.0050.129.41.2020 z dnia 06 listopada 2020 roku Wójta Gminy Zebrzydowice zapraszam organizacje pozarządowe prowadzące działalność na terenie Gminy do konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Zebrzydowice w sprawie kierunków i działań Profilaktyki i Promocji Zdrowia Gminy na lata 2021-2025.
 2. Termin konsultacji:
  Dzień 12 listopada 2020 roku wyznacza się na dzień rozpoczęcia konsultacji, natomiast dzień 18 listopada 2020 roku jako dzień ich zakończenia.
 3. Forma konsultacji:
  Z projektem uchwały można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zebrzydowice.
  Propozycje i uwagi należy zgłaszać w czasie trwania konsultacji osobiście w Urzędzie Gminy Zebrzydowice, ul. Ks. Janusza 6 lub na adres elektroniczny ose@zebrzydowice.pl.
 4. Stanowisko merytoryczne:
  Wyjaśnień w sprawie projektu uchwały i konsultacji udziela Weronika Jendral, tel. 324755144
  WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice dot. konsultacji uchwały w sprawie kierunków i działań Profilaktyki i Promocji Zdrowia Gminy na lata 2021-2025
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Sylwia Hernas
Data publikacji:10.11.2020 15:36
Wytworzył lub odpowiada za treść:Weronika Jendral
Data na dokumencie:06.11.2020
Informację aktualizował:Sylwia Hernas
Data aktualizacji:10.11.2020 15:36
Liczba wyświetleń dokumentu: 10