OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZEBRZYDOWICE
znak: PR.6220.7.10.2020 z dnia 2.11.2020 r.

Wójt Gminy Zebrzydowice działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 256 ze zm.), zawiadamia, że dnia 02.11 2020 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak: PR.6220.7.9.2020 dla przedsięwzięcia pn.: "Zmiana sposobu użytkowania części powierzchni budynku w Kaczycach przy ul. Morcinka 17, celem produkcji i konfekcjonowania wodo – rozpuszczalnych środków chemii gospodarczej i kosmetycznej", przewidzianego do realizacji w granicach terenu będącego własnością J.P. Cover Sp. z o.o., stanowiącego działki o numerach ewidencyjnych: 120/103, 120/102, obręb Otrębów, w której stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia. Z treścią w/w decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Zebrzydowice, ul. ks. A. Janusza 6, Zebrzydowice, w godzinach pracy Urzędu, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu (tel. 32 4755122). Treść wyżej wymienionej decyzji oraz dokumentacja sprawy udostępniona może być na zasadach określonych w przepisach wyżej wymienionej ustawy o udostępnianiu informacji.
Powyższe upubliczniono w dniu 03.11.2020 r.

  WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice PR.6220.7.10.2020 z dnia 2 listopada 2020 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Sylwia Hernas
Data publikacji:03.11.2020 09:22
Wytworzył lub odpowiada za treść:Bernadeta Walczysko
Data na dokumencie:03.11.2020
Informację aktualizował:Sylwia Hernas
Data aktualizacji:03.11.2020 10:14
Liczba wyświetleń dokumentu: 57