ZAWIADOMIENIE
DYREKTOR
ZARZĄDU ZLEWNI WÓD POLSKICH W GLIWICACH


GL.ZUZ.1.4210.427.2020.KS
z dnia 23 października 2020 r.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach, na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn zm.), art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 389 pkt 1 w związku z art. 35 ust. 3 pkt 7 i art. 16 pkt 69, art. 389 pkt 6 w związku z art. 16 pkt 65 i art. 17 ust. 1 pkt. 4, art. 400 ust. 7 i art. 401 ust. 1, ust.4, ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.),

informuje

o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Zebrzydowice, działającej przez Pełnomocnika, w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na:

  • wykonanie urządzenia wodnego w postaci wylotu rowu przydrożnego W1 do rowu melioracyjnego,
  • wykonanie urządzenia wodnego w postaci przepustu P1 pod projektowanym zjazdem w ciągu istniejącego rowu przebiegającego wzdłuż ul. Górnej o średnicy 400 mm oraz długości 10 m, wraz z profilowaniem istniejącego dna oraz skarp rowu przydrożnego na odcinku ul. Górnej,
  • wykonanie urządzenia wodnego w postaci przepustu P2 o średnicy 500 mm oraz długości 9 m na projektowanym urządzeniu wodnym, tj. rowie o długości 77,41 m,
  • likwidację urządzenia wodnego, tj. rowu wzdłuż granicy działek 471/5 i 471/2 na długości 41,6 m,
  • usługę wodną w zakresie odprowadzenia projektowanym wylotem W1 wód opadowych i roztopowych ujętych w otwarty rów przydrożny do rowu melioracyjnego.

Informujemy ponadto, że:

  • zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mają możliwość składania uwag i wniosków, a także wypowiedzenia się w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie;
  • zgodnie z art. 73 § 1 i § 1a Kodeksu postępowania administracyjnego strona ma prawo wglądu w akta sprawy w lokalu organu, tj. w Zarządzie Zlewni w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Robotnicza 2, w Dziale Zgód Wodnoprawnych, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu (pokój nr 25, tel. 697 102 274);
  • zgodnie z art. 41 §1 i §2 Kodeks postępowania administracyjnego, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego, a w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Upubliczniono dnia 29.10.2020 r. w BIP Urzędu Gminy Zebrzydowice.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Sylwia Hernas
Data publikacji:29.10.2020 12:55
Wytworzył lub odpowiada za treść:Marcin Nowak
Data na dokumencie:23.10.2020
Informację aktualizował:Sylwia Hernas
Data aktualizacji:29.10.2020 12:55
Liczba wyświetleń dokumentu: 89