Protokół z XIII Sesji VIII kadencji Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 25 czerwca 2020 roku.

Miejsce sesji: sala widowiskowa Gminnego Ośrodka Kultury w Zebrzydowicach.
Obecni: radni według załączonej listy obecności.
Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
Wójt Gminy - Andrzej Kondziołka

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacje na temat porządku obrad.
 3. Powołanie sekretarza sesji.
 4. Przyjęcie protokołu z XII sesji.
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności za okres międzysesyjny.
 6. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z działalności za okres międzysesyjny.
 7. Raport o stanie gminy.
 8. Debata.
 9. Powołanie komisji uchwał i wniosków.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • udzielenia Wójtowi Gminy Zebrzydowice wotum zaufania,
  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zebrzydowice za 2019 rok,
  • udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Zebrzydowice za 2019 rok,
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zebrzydowice,
  • zmiany budżetu na 2020 rok,
  • zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,
  • przekazania środków finansowych Policji,
  • przejęcia przez Gminę Zebrzydowice koszenia poboczy dróg powiatowych na terenie Gminy Zebrzydowice,
  • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu na realizację remontu drogi powiatowej 2627 S – ul. Tuwima w Kaczycach,
  • określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Zebrzydowice na rok szkolny 2020/2021,
  • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntów na cele rekreacyjne,
  • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy,
  • ustalenia regulaminu czystości i porządku na terenie Gminy Zebrzydowice,
  • określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  • zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020,
  • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu na realizację powiatowej publicznej komunikacji autobusowej,
  • rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa miejscowego.
 11. Wolne wnioski i informacje.
 12. Zamknięcie obrad XIII sesji.

Ad.1
Przewodniczący Rady przywitał zebranych, przedstawił klauzulę informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych. Przewodniczący poprosił radnych o elektroniczne potwierdzenie obecności na sesji. Przewodniczący stwierdził prawomocność obrad – w sesji uczestniczy 13 radnych na 15 ustawowego składu rady.

Ad.2
Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad. Wójt Gminy wniósł autopoprawkę - do porządku obrad wniósł projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu na realizację powiatowej publicznej komunikacji autobusowej. Autopoprawka została przyjęta w głosowaniu jawnym imiennym jednogłośnie, 13 głosami za.
Porządek obrad został przyjęty w głosowaniu jawnym imiennym jednogłośnie, 13 głosami za.

Ad.3
Na sekretarza sesji Przewodniczący zaproponował radnego Marka Lipkę, który wyraził zgodę. Nie było innych kandydatur z sali. Kandydaturę przyjęto w głosowaniu jawnym imiennym jednogłośnie, 13 głosami za.

Ad.4
Protokół z XII sesji został przyjęty w głosowaniu jawnym imiennym jednogłośnie, 13 głosami za.

Ad.5
Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie z działalności za okres międzysesyjny. Sprawozdanie załączono do protokołu. Nie było pytań do przedstawionego protokołu.

Ad. 6
Przewodniczący Rady przedstawił sprawozdanie z działalności za okres międzysesyjny. Sprawozdanie załączono do protokołu.

Ad. 7
Wójt przedstawił raport o stanie gminy.

Ad.8
Brak wystąpień.

Ad.9
Do komisji uchwał i wniosków Przewodniczący Rady zaproponował następujących radnych: Ireneusza Sacha, Zbigniewa Ździebło, Szymona Żyła. Radni wyrazili zgodę. Nie było innych kandydatur z sali. Skład komisji przyjęto w głosowaniu jawnym imiennym jednogłośnie, 13 głosami za.

Ad. 10
Komisja uchwał i wniosków przeszła do odczytania projektów uchwał. Przedstawiono projekt uchwały Nr XIII/146/2020 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Zebrzydowice wotum zaufania. Uchwałę podjęto jednogłośnie, 13 głosami za.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zebrzydowice – Pan Henryk Grzybek odczytał uchwałę I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach Nr 4200/I/64/2020 z dnia 7 kwietnia 2020r. w sprawie: pozytywnej opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Zebrzydowice sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok.
Członkowie Komisji uchwał i wniosków odczytali projekt uchwały Nr XIII/147/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zebrzydowice za 2019 rok. Uchwałę podjęto jednogłośnie, 13 głosami za.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 25 maja 2020r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Zebrzydowice i Uchwałę Nr 1/2020 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 25 maja 2020r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Zebrzydowice za 2019 rok.
Wniosek Komisji Rewizyjnej został zaopiniowany pozytywnie Uchwałą I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach Nr 4200/I/106/2020 z dnia 2 czerwca 2020r. w sprawie: zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zebrzydowice. Członkowie Komisji uchwał i wniosków odczytali projekt uchwały Nr XIII/148/2020 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Zebrzydowice za 2019 rok. Uchwałę podjęto jednogłośnie, 13 głosami za.
Odczytano projekt uchwały Nr XIII/149/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zebrzydowice. Komisje wydały pozytywne opinie do projektu uchwały. Uchwałę podjęto jednogłośnie, 13 głosami za.
Przedstawiono projekt uchwały Nr XIII/150/2020 w sprawie zmiany budżetu na 2020 rok. Komisje wydały pozytywne opinie do projektu uchwały. Uchwałę podjęto jednogłośnie, 13 głosami za.
Odczytano projekt uchwały Nr XIII/151/2020 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Komisje wydały pozytywne opinie do projektu uchwały. Uchwałę podjęto jednogłośnie, 13 głosami za.
Odczytano projekt uchwały Nr XIII/152/2020 w sprawie przekazania środków finansowych Policji. Komisje wydały pozytywne opinie do projektu uchwały. Uchwałę podjęto, 12 głosami za, przy 1 głosie przeciw (radna Piątkowska).
Odczytano projekt uchwały Nr XIII/153/2020 w sprawie przejęcia przez Gminę Zebrzydowice koszenia poboczy dróg powiatowych na terenie Gminy Zebrzydowice. Komisje wydały pozytywne opinie do projektu uchwały. Uchwałę podjęto jednogłośnie, 13 głosami za.
Odczytano projekt uchwały Nr XIII/154/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu na realizację remontu drogi powiatowej 2627 S – ul. Tuwima w Kaczycach. Komisje wydały pozytywne opinie do projektu uchwały. Uchwałę podjęto jednogłośnie, 13 głosami za.
Odczytano projekt uchwały Nr XIII/155/2020 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Zebrzydowice na rok szkolny 2020/2021. Komisje wydały pozytywne opinie do projektu uchwały. Uchwałę podjęto jednogłośnie, 13 głosami za.
Odczytano projekt uchwały Nr XIII/156/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntów na cele rekreacyjne. Komisje wydały pozytywne opinie do projektu uchwały. Uchwałę podjęto jednogłośnie, 13 głosami za.
Odczytano projekt uchwały Nr XIII/157/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy. Komisje wydały pozytywne opinie do projektu uchwały. Uchwałę podjęto jednogłośnie, 13 głosami za.
Odczytano projekt uchwały Nr XIII/158/2020 w sprawie ustalenia regulaminu czystości i porządku na terenie Gminy Zebrzydowice. Komisje wydały pozytywne opinie do projektu uchwały. Uchwałę podjęto jednogłośnie, 13 głosami za.
Odczytano projekt uchwały Nr XIII/159/2020 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Komisje wydały pozytywne opinie do projektu uchwały. Uchwałę podjęto jednogłośnie, 13 głosami za.
Odczytano projekt uchwały Nr XIII/160/2020 zmieniającej uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020. Komisje wydały pozytywne opinie do projektu uchwały. Uchwałę podjęto jednogłośnie, 13 głosami za.
Odczytano projekt uchwały Nr XIII/161/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu na realizację powiatowej publicznej komunikacji autobusowej. Komisje wydały pozytywne opinie do projektu uchwały. Uchwałę podjęto jednogłośnie, 13 głosami za.
Przedstawiono projekt uchwały Nr XIII/162/2020 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa miejscowego. Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Uchwałę podjęto jednogłośnie, 13 głosami za.

Ad.11
Wolne wnioski i informacje.
Przewodniczący Rady ogłosił przerwę wakacyjną, życzył udanych wakacji. Kolejna sesja planowana jest w sierpniu.

Ad. 12
Obrady XIII sesji Rady Gminy Zebrzydowice zakończono o godz. 1710.

Protokołowała
Joanna Stawarczyk
Sekretarz
Marek Lipka
Przewodniczył
Mirosław Franciszek Staniek

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Protokół z XIII Sesji Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 25 czerwca 2020 r.
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:
Data publikacji:
29.09.2020 10:55
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Joanna Stawarczyk
Data na dokumencie:
25.06.2020
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
29.09.2020 10:55

Rejestr zmian dokumentu

Liczba wyświetleń dokumentu: 142