Zebrzydowice, dnia 25 września 2020 r.

OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zebrzydowice

     Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1, art. 40 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U.z 2020 r. poz. 283 ze zm.)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Gminy Zebrzydowice uchwały Nr XII/142/2020 z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zebrzydowice.

Zmiana dotyczy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zebrzydowice uchwalonego uchwałą Nr XXXI/325/18 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 27 lutego 2018 r.

Opracowaniem objęte są dwa obszary określone w załączniku graficznym do wyżej wymienionej  uchwały i dotyczą poszerzenia terenu objętego jednostką planu C1ITK dla umożliwienia lokalizacji Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz zmiany układu komunikacyjnego w obrębie terenów budowlanych wyznaczonych w planie miejscowym w rejonie ulicy Chmielnej.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do przedmiotowego postępowania do 20 października 2020 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wnioski mogą być wnoszone:

  • w formie papierowej do Urzędu Gminy Zebrzydowice, ul. ks. A. Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: ug@zebrzydowice.pl lub przez platformę e-PUAP,
  • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Zebrzydowice w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Zebrzydowice.

Na stronie BIP Urzędu Gminy Zebrzydowice oraz na tablicach ogłoszeń - w załączniku Nr 1 do Obwieszczenia została zamieszczona informacja na temat przetwarzania danych osobowych.

  z up. WÓJTA
mgr inż. Karol Sitek
Zastępca Wójta

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice z dnia 25 września 2020 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zebrzydowice
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:25.09.2020 11:59
Wytworzył lub odpowiada za treść:Bernadeta Walczysko
Data na dokumencie:25.09.2020
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:25.09.2020 11:59
Liczba wyświetleń dokumentu: 116