DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KACZYCACH OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO


Nazwa i adres jednostki:
Szkoła Podstawowa w Kaczycach
ul. Harcerska 13,43-417 Kaczyce

wymiar etatu : 1/2 etatu

 1. Wymagania niezbędne
  Zgodnie z art. 54 ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. Poz.869 ze zmianami) głównym księgowym może być osoba , która spełnia następujące wymagania:
  1. ma obywatelstwo polskie, państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)
  2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych
  3. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe
  4. posiada nieposzlakowaną opinię
  5. posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego
  6. spełnia jeden z poniższych warunków

   a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

   b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

   c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

   d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
    
 2. Wymagania dodatkowe
  1. znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej
  2. dobra znajomość obsługi komputera (w tym programy Word, Excel)
  3. znajomość systemów do prowadzenia księgowości i sprawozdawczości sQola (QNT), SIOBestia, System Informacji Oświatowej (w zakresie finansów)
  4. doświadczenie w pracy w księgowości w jednostkach budżetowych
  5. znajomość przepisów ustaw o samorządzie gminnym, pracownikach samorządowych, Karty Nauczyciela
  6. znajomość przepisów ustaw o finansach publicznych, rachunkowości, ubezpieczeniach społecznych, podatkach od osób fizycznych i VAT , Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych
  7. umiejętność podejmowania decyzji
  8. komunikatywność, obowiązkowość, sumienność, dobra organizacja pracy
    
 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku
  1. samodzielne prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami
  2. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi
  3. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych
  4. przygotowanie projektu planu finansowego szkoły
  5. sprawowanie nadzoru nad prawidłowością realizacji planu finansowego szkoły, przygotowanie jego zmian
  6. sporządzanie sprawozdań budżetowych miesięcznych, kwartalnych i rocznych oraz innych wymaganych przez jednostki nadzorujące
  7. sporządzanie bilansu, rachunku zysków i strat, zmian funduszu jednostki
  8. sporządzanie sprawozdań GUS w zakresie ewidencji środków trwałych oraz sprawozdań w Systemie Informacji Oświatowej w zakresie finansów.
  9. opracowanie projektów dokumentów regulujących organizację rachunkowości w jednostce (plan kont, polityka rachunkowości, obiegu i kontroli dokumentów finansowych itp)
  10. obsługa księgowa i rozliczanie dotacji
  11. przygotowanie danych do ubezpieczenia mienia jednostki.
  12. prowadzenie ewidencji księgowej środków trwałych, wyposażenia, ich umorzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami
  13. współpraca z instytucjami nadzorującymi
  14. kontrola nad właściwym przeprowadzeniem inwentaryzacji i jej rozliczenie
  15. terminowe przekazywanie do ZUS i Urzędu Skarbowego deklaracji oraz należnych płatności.
  16. prowadzenie ZFŚS (naliczanie odpisów, sporządzanie planu finansowego, księgowanie)
  17. sporządzanie i przekazywanie deklaracji do PFRON
  18. współpraca z bankiem
  19. dokonywanie przelewów bankowych (wynagrodzenia, faktury, należności)
  20. kompletowanie dokumentów finansowo-księgowych, kontrolowanie ich pod względem formalno-rachunkowym, należyte ich zabezpieczanie i przechowywanie
    
 4. Warunki pracy praca administracyjno-biurowa w wymiarze 1/2 etatu, umowa na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.
   
 5. Informacja dla niepełnosprawnych
  W miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu niepełnosprawnych wynosił poniżej 6%.
   
 6. Wymagane dokumenty
  • kwestionariusz osobowy dla kandydata ( załącznik nr 1),
  • list motywacyjny,
  • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata
  • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia o trwającym zatrudnieniu) potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata
  • oświadczenie kandydata, że stan zdrowia pozwala mu na wykonywanie pracy na stanowisku głównego księgowego
  • oświadczenie kandydata, że nie ma orzeczonego zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2019 r. poz. 1440 ze zmianami)
  • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
  • oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii
  • klauzula informacyjna - załącznik nr 2
  • zgoda na przetwarzanie danych osobowych w procesie naboru – załącznik nr 3
    
 7. Termin i miejsce składania dokumentów
  Termin składania dokumentów upływa dnia 24.09.2020 r o godz. 14.00
  Wymagane dokumenty należy umieścić w zaklejonej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem „Nabór na stanowisko głównego księgowego” .
  Dokumenty można składać osobiście w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Kaczycach (od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-14.00) lub przesłać pocztą na adres Szkoła Podstawowa w Kaczycach ul. Harcerska 13, 43-417 Kaczyce. W przypadku przesłania dokumentów pocztą o zachowaniu terminu decyduje data faktycznego wpływu przesyłki do sekretariatu szkoły.
   
 8. Uwagi
  Aplikacje które wpłyną po wyznaczonym terminie, złożone w sposób inny niż określony w ogłoszeniu, lub bez kompletu dokumentów nie będą rozpatrywane.
  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.09.2020 r.
  Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
  Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie BIP oraz tablicy ogłoszeń w szkole.
Dyrektor Szkoły w Kaczycach
 
mgr Janusz Sikora

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Ogłoszenie Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kaczycach o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Główny Księgowy, wymiar 0,5 etatu
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:
Data publikacji:
14.09.2020 13:27
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Janusz Sikora
Data na dokumencie:
14.09.2020
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
14.09.2020 13:27

Rejestr zmian dokumentu

Liczba wyświetleń dokumentu: 518