OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZEBRZYDOWICE
znak: PR.6220.9.5.2020 z dnia 11.09.2020 r.

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2020, poz.283 ze zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.z 2020, poz. 256 ze zm.) Wójt Gminy Zebrzydowice informuje strony postępowania, że na wniosek: Transport Towarowy Eksport - Import „MARZOLL” Mirosław Marzoll ul. Sienkiewicza 4, 43 – 400 Cieszyn, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Uruchomienie instalacji do destylacji rozpuszczalników na działce 60/27 w miejscowości Kaczyce, w gminie Zebrzydowice”.

Jednocześnie informuję strony postępowania, że tutejszy organ wystąpił o opinie co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Cieszynie, Dyrektora Zarządu Zlewni PGW WP w Gliwicach oraz Starosty Cieszyńskiego.

Strony postępowania mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania administracyjnego, w tym zgłaszania ewentualnych uwag i wniosków do Urzędu Gminy Zebrzydowice. Z przedstawioną przez wnioskodawcę dokumentacją strony mogą się zapoznać w Urzędzie Gminy Zebrzydowice po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym tego faktu - tel. nr 32 4755122.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Powyższe upubliczniono w BIP w dniu 11.09.2020 r.

Załącznik: informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

  z up. WÓJTA
mgr inż. Karol Sitek
Zastępca Wójta

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice PR.6220.9.5.2020 z dnia 11 września 2020 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Sylwia Hernas
Data publikacji:11.09.2020 10:18
Wytworzył lub odpowiada za treść:Bernadeta Walczysko
Data na dokumencie:11.09.2020
Informację aktualizował:Sylwia Hernas
Data aktualizacji:11.09.2020 10:18
Liczba wyświetleń dokumentu: 129