Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice dot. konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Zebrzydowice.

 1. Przedmiot konsultacji:
  Na podstawie Zarządzenia nr SG.0050.109.33.2020 z dnia 31 sierpnia 2020 roku Wójta Gminy Zebrzydowice zapraszam organizacje pozarządowe prowadzące działalność na terenie Gminy do konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Zebrzydowice w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.
 2. Termin konsultacji:
  Dzień 7 września 2020 roku wyznacza się na dzień rozpoczęcia konsultacji, natomiast dzień 14 września 2020 roku jako dzień ich zakończenia.
 3. Forma konsultacji:
  Z projektem uchwały można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zebrzydowice.
  Propozycje i uwagi należy zgłaszać w czasie trwania konsultacji osobiście w Urzędzie Gminy Zebrzydowice, ul. Ks. Janusza 6 lub na adres elektroniczny sps@zebrzydowice.pl.
 4. Stanowisko merytoryczne:
  Wyjaśnień w sprawie projektu uchwały i konsultacji udziela Paulina Krawczyk, pok. 22, tel. 324755101.
  WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA

 


Zarządzenie Nr SG.0050.109.33.2020
Wójta Gminy Zebrzydowice
z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021."

      Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) w wykonaniu Uchwały Nr XLI/389/10 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Zebrzydowice w dziedzinach działalności statutowej tych organizacji.

§ 1.

 1. Zarządzam przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Zebrzydowice w sprawie przyjęcia "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021" z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.).
 2. Wyznaczam dzień 7 września 2020 roku jako dzień rozpoczęcia konsultacji i dzień 14 września 2020 roku jako dzień ich zakończenia.
 3. Ustalam treść ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji w brzmieniu stanowiącym załącznik do zarządzenia i umieszczam je na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi merytorycznie odpowiedzialnemu za realizację zadania.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

  WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA


 

Załącznik do Zarządzenia Nr SG.0050.109.33.2020
Wójta Gminy Zebrzydowice
z dnia  31 sierpnia 2020 r.


 

Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice dot. konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Zebrzydowice.

 1. Przedmiot konsultacji:
  Na podstawie Zarządzenia nr SG.0050.109.33.2020 z dnia 31 sierpnia 2020 roku Wójta Gminy Zebrzydowice zapraszam organizacje pozarządowe prowadzące działalność na terenie Gminy do konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Zebrzydowice w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.
 2. Termin konsultacji:
  Dzień 7 września 2020 roku wyznacza się na dzień rozpoczęcia konsultacji, natomiast dzień 14 września 2020 roku jako dzień ich zakończenia.
 3. Forma konsultacji:
  Z projektem uchwały można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zebrzydowice.
  Propozycje i uwagi należy zgłaszać w czasie trwania konsultacji osobiście w Urzędzie Gminy Zebrzydowice, ul. Ks. Janusza 6 lub na adres elektroniczny sps@zebrzydowice.pl.
 4. Stanowisko merytoryczne:
  Wyjaśnień w sprawie projektu uchwały i konsultacji udziela Paulina Krawczyk, pok. 22, tel. 324755101.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice dot. konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Zebrzydowice w sprawie programu współpracy  z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Sylwia Hernas
Data publikacji:07.09.2020 09:04
Wytworzył lub odpowiada za treść:Paulina Krawczyk
Data na dokumencie:31.08.2020
Informację aktualizował:Sylwia Hernas
Data aktualizacji:07.09.2020 09:04
Liczba wyświetleń dokumentu: 29