OBWIESZCZENIE
WOJEWODY ŚLĄSKIEGO

nr IFVIII.7570.9.200.2018
z dnia 31 sierpnia 2020r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) – zwanej dalej kpa, w związku z art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. – o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) - zwanej dalej ugn oraz art. 9ad ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1043) – zwanej dalej: specustawą kolejową zawiadamiam, że tutejszy organ prowadzi postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną gminie Zebrzydowice, obręb Zebrzydowice Dolne, oznaczoną jako:

  • działka nr 2013 o powierzchni 0,0088 ha, powstałą z podziału pgr 1066/3 do której włączono pgr. 1065/14,
  • działka nr 1065/16 o powierzchni 0,0003 ha, powstałą z podziału działki nr 1065/13 wydzielonej z pgr. 1065/10,

zapisaną w księdze wieczystej nr BB1C/000095460/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Cieszynie V Wydział Ksiąg Wieczystych.
W toku postępowania organ ustalił, że właściciele ww. nieruchomości – Ernest Peroutka s. Jana i Zofii oraz Franciszka Peroutka c. Wiktora i Genowefy – zmarli, natomiast krąg ich  spadkobierców jest nieznany.
Przedmiotowa nieruchomość stała się z mocy prawa z dniem 16 kwietnia 2019 r. własnością Skarbu Państwa, a PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. nabyły z mocy prawa prawo użytkowania wieczystego do przedmiotowej nieruchomości, na podstawie ostatecznej decyzji Wojewody Śląskiego nr 1/2018 z dnia 8 stycznia 2018 r., znak IFXIII.747.10.2017 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa, przebudowa i remont układu torowego wraz z elementami infrastruktury towarzyszącej na odcinku Katowice – Katowice Ligota, Tychy – (Czechowice Dziedzice) – (Zebrzydowice) – granica państwa (z Czechami) w ramach projektu pn.: „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, etap I: linia E 65 na odc. Będzin – Katowice – Tychy – Czechowice Dziedzice – Zebrzydowice”, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Ww. decyzja została utrzymana w mocy decyzją Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 16 kwietnia 2019 r.

Obwieszczenie w Załączniku POBIERZ

Upubliczniono dnia 04.09.2020 r. w BIP Urzędu Gminy Zebrzydowice.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Wojewody Śląskiego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Sylwia Hernas
Data publikacji:04.09.2020 09:06
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krzysztof Kabała
Data na dokumencie:31.08.2020
Informację aktualizował:Sylwia Hernas
Data aktualizacji:04.09.2020 09:40
Liczba wyświetleń dokumentu: 111