OBWIESZCZENIE
WOJEWODY ŚLĄSKIEGO

nr IFVIII.7570.9.173.2018
z dnia 13 sierpnia 2020r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) - zwanej dalej kpa, w związku z art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) - zwanej dalej ugn oraz art. 9ad ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 710) - zwanej dalej: specustawą kolejową zawiadamiam, że tutejszy organ prowadzi postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną gminie Zebrzydowice, obręb Kończyce Małe, oznaczoną jako:
- działka nr 677/4 o powierzchni 0,0124 ha, powstałą z podziału działki nr 677/2,
dla której nie ustalono księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów na podstawie których można by ustalić osoby, którym przysługują do niej prawa rzeczowe.
Przedmiotowa nieruchomość stała się z mocy prawa z dniem 16 kwietnia 2019 r. własnością Skarbu Państwa, a PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. nabyły z mocy prawa prawo użytkowania wieczystego do przedmiotowej nieruchomości, na podstawie ostatecznej decyzji Wojewody Śląskiego nr 1/2018 z dnia 8 stycznia 2018 r., znak IFXIII.747.10.2017 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa, przebudowa i remont układu torowego wraz z elementami infrastruktury towarzyszącej na odcinku Katowice - Katowice Ligota, Tychy - (Czechowice Dziedzice) - (Zebrzydowice) - granica państwa (z Czechami) w ramach projektu pn.: "Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, etap I: linia E 65 na odc. Będzin - Katowice - Tychy - Czechowice Dziedzice - Zebrzydowice", której nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Ww. decyzja została utrzymana w mocy decyzją Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 16 kwietnia 2019 r.

Obwieszczenie w Załączniku POBIERZ

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenia Wojewody Śląskiego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Sylwia Hernas
Data publikacji:20.08.2020 11:54
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krzysztof Kabała
Data na dokumencie:13.08.2020
Informację aktualizował:Sylwia Hernas
Data aktualizacji:20.08.2020 11:54
Liczba wyświetleń dokumentu: 107