OBWIESZCZENIE
WOJEWODY ŚLĄSKIEGO

nr IFVIII.7570.9.172.2018
z dnia 13 sierpnia 2020r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) - zwanej dalej kpa, w związku z art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) - zwanej dalej ugn oraz art. 9ad ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 710) - zwanej dalej: specustawą kolejową zawiadamiam, że tutejszy organ prowadzi postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną gminie Zebrzydowice, obręb Kończyce Małe, oznaczoną jako:
- działka nr 676/2 o powierzchni 0,8016 ha, powstałą z podziału działki nr 676,
- działka nr 668/1 o powierzchni 0,0276 ha, powstałą z podziału działki nr 668,
dla której nie ustalono księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów na podstawie których można by ustalić osoby, którym przysługują do niej prawa rzeczowe.
Przedmiotowa nieruchomość stała się z mocy prawa z dniem 16 kwietnia 2019 r. własnością Skarbu Państwa, a PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. nabyły z mocy prawa prawo użytkowania wieczystego do przedmiotowej nieruchomości, na podstawie ostatecznej decyzji Wojewody Śląskiego nr 1/2018 z dnia 8 stycznia 2018 r., znak IFXIII.747.10.2017 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa, przebudowa i remont układu torowego wraz z elementami infrastruktury towarzyszącej na odcinku Katowice - Katowice Ligota, Tychy - (Czechowice Dziedzice) - (Zebrzydowice) - granica państwa (z Czechami) w ramach projektu pn.: "Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, etap I: linia E 65 na odc. Będzin - Katowice - Tychy - Czechowice Dziedzice - Zebrzydowice", której nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Ww. decyzja została utrzymana w mocy decyzją Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 16 kwietnia 2019 r.

Obwieszczenie w Załączniku POBIERZ

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Wojewody Śląskiego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Sylwia Hernas
Data publikacji:20.08.2020 11:52
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krzysztof Kabała
Data na dokumencie:13.08.2020
Informację aktualizował:Sylwia Hernas
Data aktualizacji:20.08.2020 11:52
Liczba wyświetleń dokumentu: 115