OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZEBRZYDOWICE
Znak: PR.6220.3.11.2020 z dnia 24.07.2020 r.

Wójt Gminy Zebrzydowice działając na podstawie:

  • art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 256 ze zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.z 2020 r., poz. 256 ze zm.) zawiadamia strony postępowania,
  • art. 85 ust. 3 wyżej cytowanej ustawy o udostępnianiu informacji zawiadamia społeczeństwo,

że dnia 24.07 2020 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak: PR.6220.3.10.2020 dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji zbiornikowej gazu płynnego ze zbiornikami naziemnymi 6 x 6,7m3 na potrzeby zasilania falą płynną gazu LPG linii do napełniania aerozoli na działce o numerze ewidencyjnym 359/75, obręb geodezyjny Otrębów, w której stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.
Od decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku – Białej, za pośrednictwem Wójta Gminy Zebrzydowice, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Z treścią w/w decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Zebrzydowice, ul. ks. A. Janusza 6, Zebrzydowice, pokój 51, w godzinach pracy Urzędu.
Społeczeństwu treść wyżej wymienionej decyzji oraz dokumentacja sprawy udostępniana jest na zasadach określonych w przepisach wyżej wymienionej ustawy o udostępnianiu informacji.

Powyższe upubliczniono w dniu 24.07.2020 r.

  z up. WÓJTA
mgr inż. Karol Sitek
Zastępca Wójta

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice PR.6220.3.11.2020 z dnia 24 lipca 2020 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Sylwia Hernas
Data publikacji:24.07.2020 12:08
Wytworzył lub odpowiada za treść:Edyta Wajsman
Data na dokumencie:24.07.2020
Informację aktualizował:Sylwia Hernas
Data aktualizacji:24.07.2020 12:08
Liczba wyświetleń dokumentu: 161