ZAWIADOMIENIE
DYREKTOR
ZARZĄDU ZLEWNI WÓD POLSKICH W GLIWICACH


GL.ZUZ.1.421.179.2020.AD
z dnia 1 lipca 2020 r.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach, na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn zm.), art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt 2, art. 389 pkt 1 w związku z art. 35 ust. 3 pkt 1, art. 389 pkt 6 w związku z art. 16 pkt 65 lit. d), art. 400 ust. 1, ust. 6 ust. 7, art. 401 ust. 1, art. 403 i art. 414 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.),

informuje

o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach, 43-410 Zebrzydowice, ul. Ks. A. Janusza 6, działającego przez Pełnomocnika, w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego, wydanego decyzją Starosty Cieszyńskiego z dnia 2 stycznia 2012 r. znak: WS.6341.00196.2011, z datą obowiązywania do dnia 23 grudnia 2021 r. oraz wydania pozwoleń wodnoprawnych na:

 1. wykonanie urządzenia wodnego w postaci studni SW-3, służącego do poboru wód podziemnych, zlokalizowanego na działce nr 1439/114 obręb Kończyce Małe;
 2. usługę wodną obejmującą pobór wód podziemnych z ujęcia "Karolinka", eksploatującego trzy studnie głębinowe oraz studnie zbiorczą (zespół studni kopanych), w ilości Qmax. = 0,006 m3/s, Qśr.d= 480 m3/d, Qdop.= 175 200 m3/rok, przy zasobach eksploatacyjnych dla studni głębinowych: Qe = 19,0 m3/h, przy depresji Se = 6,5 - 22,4 m p.p.t., zatwierdzonych decyzją Starosty Cieszyńskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r. znak: WSG.6531.2.2019, za pomocą studni:
  1. SW-1, 0 wydajności eksploatacyjnej Q = 6,0 m3/h przy depresji S = 7,4 m,
  2. SW-2, o wydajności eksploatacyjnej Q = 4,0 m3/h przy depresji S = 6,5,
  3. SW-3, 0 wydajności eksploatacyjnej Q = 9,0 m3/h przy depresji S = 22,4 m,
  4. zbiorczej - zespołu studni kopanych S-1 -S-12, Qe = 12,0 m3/h, przy depresji Se, = 2,1 m p.p.t., dla potrzeb zaopatrzenia miejscowej ludności w wodę pitną.

Informujemy ponadto, że:

 • zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mają możliwość składania uwag i wniosków, a także wypowiedzenia się w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Ponadto informuje, że po upływie w/w terminu, w przypadku braku zgłoszenia przez strony uwag i ewentualnych uzupełnień do akt sprawy, przedmiotowe postępowanie administracyjne zostanie zakończone decyzją, wydaną na podstawie złożonego wniosku i materiałów zgromadzonych przez organ;
 • zgodnie z art. 73 § 1 i § la ustawy Kodeks postępowania administracyjnego strona ma prawo wglądu w akta sprawy w lokalu organu, tj. w Zarządzie Zlewni w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Robotnicza 2, w Dziale Zgód Wodnoprawnych, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu (pokój nr 25, tel. 697 102 274);
 • zgodnie z art. 41 §1 i §2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego, a w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Upubliczniono dnia 8.07.2020 r. w BIP Urzędu Gminy Zebrzydowice.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Sylwia Hernas
Data publikacji:08.07.2020 14:59
Wytworzył lub odpowiada za treść:Tomasz Szczepanik
Data na dokumencie:01.07.2020
Informację aktualizował:Sylwia Hernas
Data aktualizacji:08.07.2020 14:59
Liczba wyświetleń dokumentu: 216