wersja do wydruku Sylwia Hernas 30.06.2020 14:24

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY ŚLĄSKIEGO

nr IFXIII.747.22.2019
z dnia 24 czerwca 2020r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2020r.. poz. 256 ze zm.) w związku z art. 9q ust 2 ustawy z dnia 28 marca 2003r, o transporcie kolejowym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1043), zwanej dalej ustawą oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 283), podaję do publicznej wiadomości, że po rozpoznaniu wniosku złożonego przez PKP PLK S.A. Wojewoda Śląski w dniu 18 czerwca 2020 r. wydał decyzję nr 3/2020, znak sprawy: IFXIII.747.22.2019 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej: tj. budowy, przebudowy i remontu układu towarowego i związanego z nim układu drogowego wraz z elementami infrastruktury towarzyszącej ciągu kolejowego E65 na odcinku Zabrzeg - Zebrzydowice - granica państwa (LOT D), realizowanej w ramach przedsięwzięcia pod nazwą: Wykonanie projektów budowlanych i pozyskanie niezbędnych pozwoleń wraz z nadzorami autorskimi dla odcinka Katowice Szopienice Płd. - Katowice - Katowice Piotrowice; Tychy - Czechowice Dziedzice - Zebrzydowice - granica państwa - Lot. A, B, C, D" w ramach projektu "Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E30 i E65) na obszarze Śląska, etap I: linia E65 na odc. Będzin - Katowice - Tychy - Czechowice Dziedzice - Zebrzydowice - prace przygotowawcze" oraz projektu "Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E30 i E65) na obszarze Śląska, etap I: linia E 65 na odc. Będzin - Katowice - Tychy - Czechowice Dziedzice - Zebrzydowice" w części 4 (LOT D) na odcinku Zabrzeg - Zebrzydowice - granica państwa.

Obwieszczenie w Załączniku POBIERZ

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Wojewody Śląskiego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Sylwia Hernas
Data publikacji:30.06.2020 14:24
Wytworzył lub odpowiada za treść:Joanna Lanczek
Data na dokumencie:24.06.2020
Informację aktualizował:Sylwia Hernas
Data aktualizacji:30.06.2020 15:00

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Liczba wyświetleń dokumentu: 17