wersja do wydruku Sylwia Hernas 24.06.2020 11:22

Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice PR.6220.3.9.2020 z dnia 23 czerwca 2020 r.

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZEBRZYDOWICE
znak: PR.6220.3.9.2020 z dnia 23.06.2020 r.

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 2081 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.z 2020, poz. 256) oraz Obwieszczeniem Wójta Gminy Zebrzydowice z dnia 21.04.2020 r. Wójt Gminy Zebrzydowice, w związku z prowadzonym postępowaniem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji zbiornikowej gazu płynnego ze zbiornikami naziemnymi 6 x 6,7m3 na potrzeby zasilania falą płynną gazu LPG linii do napełniania aerozoli na działce o numerze ewidencyjnym 359/75, obręb geodezyjny Otrębów, Wójt Gminy Zebrzydowice

zawiadamia strony postępowania

  • o możliwości zapoznania się z przedłożoną przez wnioskodawcę dokumentacją, składania uwag i wniosków,
  • o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia, możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym i wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji.

Wobec powyższego informuję, że przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie stronom przysługuje prawo zapoznania się ze zgromadzoną dokumentacją, materiałem dowodowym, zgłaszania uwag i wniosków oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Dokumentacja oraz materiał dowodowy znajdują się do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Zebrzydowice ul. ks. A. Janusza 6, w godzinach pracy urzędu, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym tego faktu tel. nr 32 4755122. Po upływie terminu jw. sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Zawiadomienie stron uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło upublicznienie niniejszego zawiadomienia.

Powyższe upubliczniono w dniu 24.06.2020

  z up. WÓJTA
mgr inż. Karol Sitek
Zastępca Wójta

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice PR.6220.3.9.2020 z dnia 23 czerwca 2020 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Sylwia Hernas
Data publikacji:24.06.2020 11:22
Wytworzył lub odpowiada za treść:Bernadeta Walczysko
Data na dokumencie:23.06.2020
Informację aktualizował:Sylwia Hernas
Data aktualizacji:24.06.2020 11:22

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Liczba wyświetleń dokumentu: 33