wersja do wydruku Sylwia Hernas 17.06.2020 14:54

Zawiadomienie Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach

ZAWIADOMIENIE
DYREKTOR
ZARZĄDU ZLEWNI WÓD POLSKICH W GLIWICACH


GL.ZUZ.1.421.667.2019.PW
z dnia 9 czerwca 2020 r.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach, na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 695) oraz art. 389 pkt 2 w związku z art. 34 pkt 2, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 7, art. 401 ust. 1 i art. 403 ust. 6 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 875),

informuje
o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

na wniosek Gminy Zebrzydowice w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód obejmujące użytkowanie wód w stawach i rowach w związku z funkcjonowaniem stawu przy Ludowym Klubie Sportowym, położonego w Kończycach Małych, gm. Zebrzydowice, powiat cieszyński oraz ustalenia podziału uczestnictwa w kosztach remontów oraz utrzymania rowów i urządzeń służących do odprowadzania wód ze stawu "Mikowiec Duży" proporcjonalnie do ilości odprowadzonych wód i do powierzchni stawów, tj. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach w 90 % oraz Gmina Zebrzydowice w 10 %.

  • Informujemy ponadto, że:
  • zgodnie z art. 10 § 1 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, strony mają możliwość składania uwag i wniosków, a także wypowiedzenia się w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Ponadto informuje, że po upływie w/w terminu, w przypadku braku zgłoszenia przez strony uwag i ewentualnych uzupełnień do akt sprawy, przedmiotowe postępowanie administracyjne zostanie zakończone decyzją, wydaną na podstawie złożonego wniosku i materiałów zgromadzonych przez organ;
  • zgodnie z art. 73 § 1 i § 1a ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego strona ma prawo wglądu w akta sprawy w lokalu organu, tj. w Zarządzie Zlewni w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Robotnicza 2, w Dziale Zgód Wodnoprawnych, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu (pokój nr 23, tel. 697 102 274);
  • zgodnie z art. 41 § 1 i § 2 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego, a w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny;

Upubliczniono dnia 17.06.2020 r. w BIP Urzędu Gminy Zebrzydowice.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Sylwia Hernas
Data publikacji:17.06.2020 14:54
Wytworzył lub odpowiada za treść:Tomasz Szczepanik
Data na dokumencie:09.06.2020
Informację aktualizował:Sylwia Hernas
Data aktualizacji:17.06.2020 14:54

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Liczba wyświetleń dokumentu: 54