Uchwała Nr III/25/02
Rady Gminy Zebrzydowice

z dnia 30 grudnia 2002r.

w sprawie: przyjęcia wartości jednego punktu w złotych ustalonego przez kierowników jednostek organizacyjnych gminy Zebrzydowice w celu wyliczenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników.

na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. z późn. zm.) w związku z § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 200r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 61 poz. 708 z 2000r.)

Rada Gminy Zebrzydowice
uchwala

§ 1

Przyjąć wartość jednego punktu w kwocie 3,33 zł (słownie: trzy złote trzydzieści trzy grosze), ustaloną przez kierowników jednostek organizacyjnych gminy Zebrzydowice w celu wyliczenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zgodnie z tabela stanowiącą załącznik nr 2 do w/w rozporządzenia.

 § 2

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2003r.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Uchwała w spr.: przyjęcia wartości 1 punktu w zł ustalonego przez kier. jednostek organizacyjnych gminy Zebrzydowice w celu wyliczenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracownik
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:
Data publikacji:
28.07.2003 07:34
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:
Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
28.07.2003 07:34

Rejestr zmian dokumentu

Liczba wyświetleń dokumentu: 212