Rejestr zmian w biuletynie

10.07.2017

Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr SG.0050.80.22.2017 Wójta Gminy Zebrzydowice z dnia 13.06.2017 r. w sprawie ustalenia cen biletów wstępu na obiekty sportowe i rekreacyjne gminy Zebrzydowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie udzielenia jednorazowego pełnomocnictwa Dyrektorowi Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach – Pani Dorocie Bonek na wykonywanie czynności związanych z realizacją nw. Projektu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie Zatwierdzenia Aneks nr 17 do „Projektów Organizacyjnych” Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie udzielenia jednorazowego pełnomocnictwa Dyrektorowi Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach – Pani Dorocie Bonek na dokonanie zakupu w kwocie powyżej 3500,00 PLN
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia cen biletów wstępu na obiekty sportowe i rekreacyjne Gminy Zebrzydowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na cele rolne będących własnością Gminy Zebrzydowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu „Programu Ograniczenia Emisji na terenie Gminy Zebrzydowice na lata 2017 – 2022”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji”, który jest realizowany w ramach wniosku Zintegrowane Zebrzydowice i na który uzyskano dofinansowanie z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 3 Potencjał Beneficjentów Funduszy Europejskich, Działanie 3.1 Skuteczni Beneficjenci
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu p.n. „Budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zebrzydowice” planowanego do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Regionalne Inwestycje Terytorialne Subregionu Południowego)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania komisji do oceny ofert złożonych w konkursie na realizację zadań z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz kultury i sportu, realizowanych w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zwolnienia Fundacji DKMS Pokonajmy nowotwór krwi z czynszu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia „Projektów Organizacyjnych” szkół i przedszkola na rok szkolny 2017/2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany Zarządzenia nr SG.0050.34.8.2017 Wójta Gminy Zebrzydowice z dnia 8.03.2017 r. w sprawie stawek czynszu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Marklowicach Górnych"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna