Rejestr zmian w biuletynie

10.07.2017

Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr SG.0050.80.22.2017 Wójta Gminy Zebrzydowice z dnia 13.06.2017 r. w sprawie ustalenia cen biletów wstępu na obiekty sportowe i rekreacyjne gminy Zebrzydowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie udzielenia jednorazowego pełnomocnictwa Dyrektorowi Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach – Pani Dorocie Bonek na wykonywanie czynności związanych z realizacją nw. Projektu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie Zatwierdzenia Aneks nr 17 do „Projektów Organizacyjnych” Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie udzielenia jednorazowego pełnomocnictwa Dyrektorowi Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach – Pani Dorocie Bonek na dokonanie zakupu w kwocie powyżej 3500,00 PLN
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia cen biletów wstępu na obiekty sportowe i rekreacyjne Gminy Zebrzydowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na cele rolne będących własnością Gminy Zebrzydowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu „Programu Ograniczenia Emisji na terenie Gminy Zebrzydowice na lata 2017 – 2022”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji”, który jest realizowany w ramach wniosku Zintegrowane Zebrzydowice i na który uzyskano dofinansowanie z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 3 Potencjał Beneficjentów Funduszy Europejskich, Działanie 3.1 Skuteczni Beneficjenci
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu p.n. „Budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zebrzydowice” planowanego do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Regionalne Inwestycje Terytorialne Subregionu Południowego)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania komisji do oceny ofert złożonych w konkursie na realizację zadań z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz kultury i sportu, realizowanych w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zwolnienia Fundacji DKMS Pokonajmy nowotwór krwi z czynszu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia „Projektów Organizacyjnych” szkół i przedszkola na rok szkolny 2017/2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany Zarządzenia nr SG.0050.34.8.2017 Wójta Gminy Zebrzydowice z dnia 8.03.2017 r. w sprawie stawek czynszu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Marklowicach Górnych"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... następna