Rejestr zmian w biuletynie

21.10.2016

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o XXI sesji Rady Gminy w dniu 27 października 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

19.10.2016

Dotyczy dokumentu:
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Zebrzydowice, przeznaczonych do wydzierżawienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia aneks nr 3 do projektu organizacyjnego Zespołu Szkół w Zebrzydowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ogłoszenia wykazu wolnych lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Zebrzydowice, przeznaczonych do wynajęcia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie uchylenia harmonogramu kontroli jednostek organizacyjnych gminy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia aneks nr 2 Szkoły Podstawowej w Kończycach Małych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia aneks nr 2 do projektu organizacyjnego Zespołu Szkół w Zebrzydowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany harmonogramów realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ogłoszenia konkursu na realizacje zadania w ramach programu współpracy na rok 2016 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi jednostki organizacyjnej w zakresie bieżącej działalności jednostki Pani Jolancie Fuchs dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Marklowicach Górnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego i motywacyjnego dla dyrektora Szkoły Podstawowej w Marklowicach Górnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Marklowicach Górnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania komisji do spraw postępowania z dokumentami z wyborów do rady Gminy Zebrzydowice, Rady Powiatu Cieszyńskiego i z wyborów Wójta Gminy Zebrzydowice przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r. oraz z ponownego głosowania w wyborach Wójta Gminy Zebrzydowice w dniu 30 listopada 2014 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia aneksów nr 1, 2, 3, 4 do „Projektów Organizacyjnych” Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia aneks nr 1 Szkoły Podstawowej w Marklowicach Górnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia aneks nr 1 Szkoły Podstawowej w Kończycach Małych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia aneks nr 1 do projektu organizacyjnego Zespołu Szkół w Kaczycach na rok szkolny 2016/2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia aneks nr 1 do projektu organizacyjnego Zespołu Szkół w Zebrzydowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów: słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej – posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

17.10.2016

Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na usługę przeprowadzenia kursu komputerowego dla seniorów 50+
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Zebrzydowice w dniu 24 października 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Zebrzydowice w dniu 24 października 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na usługę przeprowadzenia kursu komputerowego dla seniorów 50+
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... następna