Rejestr zmian w biuletynie

19.10.2016

Dotyczy dokumentu:
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Zebrzydowice, przeznaczonych do wydzierżawienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia aneks nr 3 do projektu organizacyjnego Zespołu Szkół w Zebrzydowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ogłoszenia wykazu wolnych lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Zebrzydowice, przeznaczonych do wynajęcia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie uchylenia harmonogramu kontroli jednostek organizacyjnych gminy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia aneks nr 2 Szkoły Podstawowej w Kończycach Małych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia aneks nr 2 do projektu organizacyjnego Zespołu Szkół w Zebrzydowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany harmonogramów realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ogłoszenia konkursu na realizacje zadania w ramach programu współpracy na rok 2016 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi jednostki organizacyjnej w zakresie bieżącej działalności jednostki Pani Jolancie Fuchs dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Marklowicach Górnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego i motywacyjnego dla dyrektora Szkoły Podstawowej w Marklowicach Górnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Marklowicach Górnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania komisji do spraw postępowania z dokumentami z wyborów do rady Gminy Zebrzydowice, Rady Powiatu Cieszyńskiego i z wyborów Wójta Gminy Zebrzydowice przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r. oraz z ponownego głosowania w wyborach Wójta Gminy Zebrzydowice w dniu 30 listopada 2014 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia aneksów nr 1, 2, 3, 4 do „Projektów Organizacyjnych” Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia aneks nr 1 Szkoły Podstawowej w Marklowicach Górnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia aneks nr 1 Szkoły Podstawowej w Kończycach Małych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia aneks nr 1 do projektu organizacyjnego Zespołu Szkół w Kaczycach na rok szkolny 2016/2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia aneks nr 1 do projektu organizacyjnego Zespołu Szkół w Zebrzydowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów: słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej – posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

17.10.2016

Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na usługę przeprowadzenia kursu komputerowego dla seniorów 50+
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Zebrzydowice w dniu 24 października 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Zebrzydowice w dniu 24 października 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na usługę przeprowadzenia kursu komputerowego dla seniorów 50+
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

14.10.2016

Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na usługę przeprowadzenia kursu komputerowego dla seniorów 50+
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Naprawa / remont / nawierzchni drogi gminnej ul. Akacjowej w Zebrzydowicach - etap II"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Odtworzenie odwodnienia przy drogach gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... następna