Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
25.04.2017 09:14 Protokół z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zebrzydowice
19.12.2016 11:04 Raport z konsultacji społecznych projektu p.n "Nadbudowa budynku socjalanego w Kaczycach"
21.11.2016 14:55 Protokół z przeprowadzonych konsultacji na temat projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017.
21.11.2016 14:54 Protokół z przeprowadzonych konsultacji na temat projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017.
15.11.2016 12:20 Protokół z przeprowadzonych konsultacji na temat projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Zebrzydowice w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
20.10.2016 13:49 Protokół z przeprowadzonych konsultacji na temat projektu uchwały w sprawie "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017"
27.06.2016 12:19 Raport z konsultacji społecznych projektu p.n. "Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice" planowanego do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Regionalne Inwestycje Terytorialne Subregionu Południowego)
29.03.2016 11:12 Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zebrzydowice
14.01.2016 10:00 Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektów dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zebrzydowice
23.12.2015 08:53 Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektów planowanych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Subregionu Południowego)
13.11.2015 13:08 Protokół z przeprowadzonych konsultacji na temat projektu uchwały w sprawie "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i ..."
13.11.2015 12:20 Protokół z przeprowadzonych konsultacji na temat projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016
13.11.2015 12:19 Protokół z przeprowadzonych konsultacji na temat projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016
20.11.2014 13:57 Protokół z przeprowadzonych konsultacji na temat projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Zebrzydowice na lata 2015-2017
23.10.2014 15:22 Protokół z przeprowadzonych konsultacji na temat projektu uchwały w sprawie "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku
23.10.2014 13:05 Protokół z przeprowadzonych konsultacji na temat projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015
23.10.2014 13:04 Protokół z przeprowadzonych konsultacji na temat projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015
07.11.2013 09:38 Protokół z przeprowadzonych konsultacji na temat projektu uchwały w sprawie "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku
07.11.2013 09:30 Protokół z przeprowadzonych konsultacji na temat projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014
07.11.2013 09:29 Protokół z przeprowadzonych konsultacji na temat projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014

1 2 następna