Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.04.2018 10:35 0050.60.16.2018 w sprawie ogłoszenia konkursu na realizacje zadania w ramach programu współpracy na rok 2018 w zakresie wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
19.04.2018 10:34 0050.59.16.2018 w sprawie ogłoszenia konkursu na realizacje zadania w ramach programu współpracy na rok 2018 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
19.04.2018 10:32 0050.58.16.2018 w sprawie ogłoszenia konkursu na realizacje zadania w ramach programu współpracy na rok 2018 w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
19.04.2018 10:29 0050.57.16.2018 w sprawie ogłoszenia konkursu na realizacje zadania w ramach programu współpracy na rok 2018 w zakresie kultury fizycznej i sportu z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
19.04.2018 10:27 0050.56.16.2018 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia wizji lokalu w sprawie o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych po raz pierwszy, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży
19.04.2018 10:24 0050.54.15.2018 w sprawie zatwierdzenia aneks nr 18 do projektu organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Zebrzydowicach
19.04.2018 10:24 0050.55.15.2018 w sprawie przyjęcia programu użyczenia kompostowników na terenie Gminy Zebrzydowice
19.04.2018 10:22 0050.53.15.2018 w sprawie zmiany harmonogramów realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018
19.04.2018 10:21 0050.52.14.2018 w sprawie przyjęcia nowych wzorów wniosków i umów o wykonanie przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego oraz przyjęcia nowego wzoru wniosku i umowy dotacji celowej na dofinansowanie przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego
19.04.2018 10:20 0050.51.14.2018 w sprawie zmian w planie finansowym na 2018 rok
19.04.2018 10:18 0050.49.13.2018 w sprawie wprowadzenia ogólnych zasad dotyczących zatrudniania pomocy nauczyciela w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zebrzydowicach
19.04.2018 10:18 0050.50.14.2018 w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok
18.04.2018 13:01 0050.48.13.2018 w sprawie zatwierdzenia aneks nr 17 do projektu organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Zebrzydowicach
18.04.2018 12:59 0050.47.12.2018 w sprawie zatwierdzenia aneks nr 16 do projektu organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Zebrzydowicach
18.04.2018 12:58 0050.46.12.2018 w sprawie przedstawienia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Zebrzydowice za 2017 rok
18.04.2018 12:57 0050.45.12.2018 w sprawie przedstawienia Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonywania budżetu Gminy Zebrzydowice za 2017 rok
18.04.2018 11:24 0050.43.11.2018 w sprawie upoważnienia dla Dyrektora GZWiK w Zebrzydowicach
18.04.2018 11:24 0050.44.11.2018 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr SG.0050.80.22.2017 Wójta Gminy Zebrzydowice z dnia 13.06.2017 r. w sprawie ustalenia cen biletów wstępu na obiekty sportowe i rekreacyjne Gminy Zebrzydowice (z późn. zm.)
18.04.2018 11:23 0050.42.11.2018 w sprawie stawek czynszu
18.04.2018 11:22 0050.41.11.2018 w sprawie przeprowadzenia konsultacji podziału Gminy Zebrzydowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

1 2 3 następna