Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
12.07.2018 11:09 0050.101.28.2018 w sprawie zmian w planie finansowym na 2018 rok
12.07.2018 11:07 0050.99.28.2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zebrzydowice
12.07.2018 11:07 0050.100.28.2018 w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok
12.07.2018 11:06 0050.98.27.2018 w sprawie upoważnienia Pani Małgorzaty Macieiczek-Kupczok – referenta Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia dobry start, oraz przekazywania informacji o przyznaniu przedmiotowego świadczenia
12.07.2018 11:05 0050.97.27.2018 w sprawie upoważnienia Pani Beaty Śliż – podinspektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia dobry start, oraz przekazywania informacji o przyznaniu przedmiotowego świadczenia
12.07.2018 11:04 0050.96.27.2018 w sprawie upoważnienia Pani Wiolety Stawarczyk – starszego referenta Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia dobry start, oraz przekazywania informacji o przyznaniu przedmiotowego świadczenia
12.07.2018 11:03 0050.95.27.2018 w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 18 do „Projektów Organizacyjnych” Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach
12.07.2018 11:02 0050.94.26.2018 w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników
12.07.2018 11:00 0050.93.26.2018 w sprawie zmian w planie finansowym na 2018 rok
12.07.2018 10:59 0050.92.26.2018 w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok
12.07.2018 10:58 0050.91.25.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na cele rolne będących własnością Gminy Zebrzydowice
12.07.2018 10:57 0050.90.25.2018 w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia dobry start, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacji o przyznaniu przedmiotowego świadczenia
12.07.2018 10:55 0050.89.25.2018 w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Szkoły Podstawowej w Marklowicach Górnych w czasie jego nieobecności
19.06.2018 08:21 0050.88.23.2018 w sprawie informacji za rok budżetowy 2017
19.06.2018 08:19 0050.87.23.2018 w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 7 do Arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Kaczycach na rok szkolny 2017/2018
19.06.2018 08:18 0050.86.23.2018 w sprawie zmian w planie finansowym na 2018 rok
19.06.2018 08:16 0050.85.23.2018 w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok
18.06.2018 15:16 0050.84.22.2018 w sprawie wprowadzenia ogólnego schematu procedur kontroli przedsiębiorców
18.06.2018 15:14 0050.83.22.2018 w sprawie przeprowadzenia konsultacji uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/319/17 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018
18.06.2018 15:13 0050.82.22.2018 w sprawie przeprowadzenia konsultacji uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/183/16 z dnia 1 września 2016r. w sprawie zasad i rozmiaru zniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów i wicedyrektorów zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez gminę Zebrzydowice oraz tygodniowej liczby godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dla stanowisk nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela

1 2 3 4 5 6 następna