Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.10.2017 11:02 0050.135.37.2017 w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 7 do „Projektów Organizacyjnych” Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach
23.10.2017 11:01 0050.134.37.2017 w sprawie włączenia wieży wodnej w Zebrzydowicach przy ul. Dworcowej do Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Zebrzydowice
23.10.2017 11:00 0050.133.37.2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji ”Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”
23.10.2017 10:58 0050.132.37.2017 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr SG.0050.80.22.2017 Wójta Gminy Zebrzydowice z dnia 13.06.2017 r. w sprawie ustalenia cen biletów wstępu na obiekty sportowe i rekreacyjne gminy Zebrzydowice (z późn. zm.)
23.10.2017 10:57 0050.131.37.2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia będących własnością Gminy Zebrzydowice
23.10.2017 10:56 0050.130.37.2017 w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 rok
23.10.2017 10:54 0050.129.37.2017 w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok
23.10.2017 10:53 0050.128.37.2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zebrzydowice
23.10.2017 10:52 0050.127.36.2017 w sprawie zatwierdzenia aneks nr 2 Szkoły Podstawowej w Kończycach Małych
23.10.2017 10:51 0050.126.36.2017 w sprawie zatwierdzenia aneks nr 2 Szkoły Podstawowej w Marklowicach Górnych
23.10.2017 10:49 0050.124.36.2017 w sprawie zatwierdzenia aneks nr 2 do projektu organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Zebrzydowicach
23.10.2017 10:49 0050.125.36.2017 w sprawie zatwierdzenia aneksów nr 5, 6 do „Projektów Organizacyjnych” Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach
23.10.2017 10:48 0050.123.36.2017 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadania publicznego z zakresu wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych
23.10.2017 10:47 0050.122.35.2017 w sprawie zmian w załączniku nr 1 do Zarządzenia nr SG.0050.199.56.2016 dot. określenia scentralizowania zasad rozliczeń podatku VAT przez Gminę Zebrzydowice
23.10.2017 10:46 0050.121.35.2017 w sprawie zmiany Zarządzenia nr SG.0050.34.8.2017 Wójta Gminy Zebrzydowice z dnia 8.03.2017 r. w sprawie stawek czynszu (z późn. zm.)
23.10.2017 10:45 0050.120.35.2017 w sprawie zmiany Zarządzenia nr SG.0050.34.8.2017 Wójta Gminy Zebrzydowice z dnia 8.03.2017 r. w sprawie stawek czynszu (z późn. zm.)
23.10.2017 10:44 0050.119.35.2017 w sprawie ogłoszenia wykazu wolnych lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Zebrzydowice, przeznaczonych do wynajęcia
23.10.2017 10:43 0050.118.35.2017 w sprawie powołania komisji do oceny ofert złożonych w konkursie na realizację zadania z zakresu wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, realizowanego w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
23.10.2017 10:41 0050.117.35.2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji uchwały Rady Gminy Zebrzydowice w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jako i w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Zebrzydowice
23.10.2017 10:39 0050.116.34.2017 w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 rok

1 2 3 4 5 6 następna